تبديل روستا كجور به شهر

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي پول مركز بخش كجور شهرستان نوشهر در استان مازندران به شهر (تاریخ تصویب ۱۳۸۸/۰۹/۲۷)

شماره ۲۱۷۵۷۴/ت۴۴۴۱۸ك

وزارت كشور

وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ بنا به پيشنهاد شماره ۲۱۳۹۲۷/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳۰ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعايت جزء (د) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ تصويب نمودند :

روستاي پول مركز بخش كجور شهرستان نوشهر در استان مازندران به شهر تبديل و به عنوان شهر پول شناخته مي‌شود.

اين تصويب‌نامه در تـاريخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ به تأييد مقام محترم رياست‌جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمی
منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۷۰ (۱۳۸۹/۱۰/۰۲)