تصويبنامه تبديل روستای خليفان

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي خليفان مركز بخش خليفان از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربايجان غربي به شهر (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)

تاريخ : ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ – شماره۲۴۱۰۸۲/ت۴۲۱۱۶ك

وزارت كشور

وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱۶۹۲۲۶/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۳ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعايت جزء (د) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ تصويب نمودند :

روسـتاي خليفان مركز بخـش خليـفان از توابع شـهرستان مهـاباد در استـان آذربايجان غربي به شهر تبديل شده و به عنوان شهر خليفان شناخته مي‌شود.

اين تصويب‌نامـه در تاريخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۹۲ (۱۳۸۹/۱۰/۲۸)