تصويبنامه ادغام شهرداريها

تصويبنامه هيئت وزيران در مورد ادغام شهرداريهای بيدگل و آران.

شماره ۷۰۲۸ – ۱۳۳۵/۰۴/۱۴

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۳۵/۰۴/۱۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶/۳۸۸۰/۶۳۸۹ مورخ ۱۳۳۵/۰۳/۱۶ وزارت كشور، تصويب نمودند شهرداري جديد كه از ادغام شهرداريهاي ‹بيدگل› و ‹آران› تشكيل شده به نام شهرداري ‹گل آرا› ناميده شود.

اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير – هادي هدايتي