تصويبنامه انحلال امور شهرداری

تصويبنامه مربوط به انحلال اداره كل امور شهرداريها

شماره ۴۱۳۳۴ – ۲۳۴۲/۰۷/۱۳

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ با توجه به پيشنهاد شماره ۳۸۲۸/  م – ۱۳۴۲/۰۷/۱۰ وزارت كشور تصويب نمودند از تاريخ پانزدهم مهر ماه سال جاري اداره كل امور شهرداريها منحل است و وظايف آن بين اداره امور مالي شهرداريها و اداره كل فني و ادارات امور استانهاي وزارت كشور تقسيم مي شود.

موجودي اداره كل امور شهرداريها بابت صدي دو درآمد شهرداريهاي كشور كه طبق قانون شهرداري به اداره كل امور شهرداريها پرداخت گرديده و همچنين صدي دو مزبور كه از تاريخ پانزدهم مهر ماه به بعد نيز پرداخت خواهد شد به اداره امور مالي شهرداريها حواله و پرداخت مي گردد تا طبق دستور وزير كشور و يا قائم مقام او به مصارف معينه در قانون شهرداري برسد.

وزارت كشور مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه ۱۳۴۲/۰۹/۲۰ تقديم شده بود در كميسيون كشور مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد كه با تصويب (قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال يكهزار و سيصد و سي و چهار) موضوع آن منتفي است.
نظر مذكور در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۶/۰۳/۰۴ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي
منتفي بودن تصويبنامه فوق در تاريخ روز دوشنبه ۱۳۴۶/۰۳/۲۹ به تصويب مجلس سنا رسيده است.