تصويبنامه اصلاح قانون شهرداری

تصويبنامه قانوني در مورد اصلاح قانون شهرداري.

شماره ۱۱۹۹۲/ – ۱۳۴۲/۰۸/۱۶

وزارت كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ بنابر پيشنهاد شماره ۷۲۶۲۷/ ۳ – ۱۳۴۱/۱۲/۲۷ وزارت كشور مراتب زير را تصويب نمودند.

۱ – مواد ۲ و ۵ قانون شهرداري مصوب تيرماه ۱۳۳۴ ملغي و بجاي آن دو ماده زير تصويب ميشود.

ماده ۲ – اصلاحي قانون شهرداري

حدود حوزه هر شهرداري و حومه آن بطور جداگانه بوسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين ميشود. و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است.
تبصره : هر گونه اقدامات عمراني وخانه سازي و ايجاد مؤسسات عمومي تأسيس برق وآب وشبكه وسائل نقليه و نظاير آن در حومه شهر از طرف مالكين و ساكنين و اشخاص منوط بموافقت قبلي وزارت كشور و نظارت آن وزارت ميباشد.

ماده ۵ – اصلاحي قانون شهرداري

وظائف شهرداري بشرح زير است :

۱ – ايجاد خيابانهاو كوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.

۲ – تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابرو انهار عمومي ومجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط بشهر وتأمين آب و روشنائي بوسائل ممكنه.

تبصره ۱ : اشغال و سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر بدون اجاره شهرداري ممنوع است و شهرداري موظف است جلوگيري نمايد و چنانچه مرتكبين با اخطار شهرداري فوراَ اقدام به آزاد كردن معبر ننمايد شهرداري حق دارد موجبات وسائل سد معبر را بهر حالت كه باشد جمع آوري نمايد.

تبصره ۲ : شهرداري موظف است درحفظ معابر و ميدانها و پاركهای عمومي و انهار و مجاري فاضل آب مراقبت نمايد كه مورد تصرف و تجاوز واقع نگردد و چنانچه معابر و پاركهاي مزبورو انهار و مجاري فاضل آب مورد تجاوز و يا تصرف واقع شود جلوگيري نمايد.

۳ – تعيين نرخ اجناس مورد احتياج عموم از قبيل خواربار، پوشاك، برق، آب، كرايه وسائل نقليه ،حق الزحمه و كارمزد و آنچه بنظر شهرداري از لحاظ احتياجات عمومي محتاج نرخ گذاري باشد و تعقيب متخلفين و نظارت در نصب برگه قيمت بروي اجناس و اتخاذ تدابير لازم براي ارزاني و فراواني خواربار عمومي و جلوگيري از توليد و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

۴ – مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و حومه و اجراي مقررات بهداشتي از طرف كسبه و مردم و نظارت در تطبيق وضع دكاكين و مغازه ها و فروشگاهها و اماكن عمومي با قواعد بهداشتي و تشريك مساعي با سازمان هاي بهداشتي.

۵ – جلوگيري از گدائي و جمع آوري متكديان و اعزام آنها بسازمان هاي اردوي كار و جمع آوري و نگاهداري اطفال سر راهي.

۶ – تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاون و فرهنگي مانند نواتخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات و امكانات موجود و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني شهرداري در اين مورد با تصويب انجمن شهر ميتواند اراضي و ابنيه متعلق بخود را چنانچه مورد نياز سازمان هاي شهرداري نباشد با حفظ حق مالكيت مجاناَ يا با شرايط معيني بمنظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.

۷ – حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.

۸ – ير آورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاريخ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراء آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني
در شهرستانها بوسياه فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور ارسال ميشود.

۹ – انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه شهرداري.

تبصره ۱ : در تهران و شهرداريهاي درجه اول براي معاملاتي كه از پانصد هزار ريال تجاوز نميكند و در ساير شهرداريها در معاملات تا يكصد هزار ريال موافقت ناظر انجمن شهر كافي است.

تبصره ۲ : در معاملات مربوط بخريد و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ريال و در شهرداريهاي درجه اول از دويست هزار ريال و درساير شهرداريها از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد رعايت مقررات آئين نامه معاملات دولتي مربوط بمناقصه و مزايده الزامي است.

تبصره ۳ : شهرداري ميتواند كارهائي را كه انجمن شهر مقتضي بداند بطور اماني انجام دهد.

۱۰ – اهداء و قبول اعانات و هدايا بنام شهر و همچنين دادن مدالها و نشان هاي شهر با تصويب انجمن شهر.

۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.

۱۲ – تهيه آمار، مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.

۱۳ – ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

۱۴ – اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكان ها و جلوي اطاقهاي ساختمانهاي مجاور و معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودان هائي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد.

۱۵ – جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها بوزارت بهداري و مؤسسات بهداشتي و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها ودورنگاهداشتن بيماران مبتلاء به امراض ساريه و جمع آوري حيوانات بلاصاحب و دفع حيوانات مريض و مضر و ولگرد وممانعت از چرا و گردش چارپايان و احشام در شهر و دفع واتلاف حشرات.

۱۶ – تهيه مقررات صنفي وپيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحيح اصناف و پيشه وران.

۱۷ – تهيه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح اجراي آن با رعايت تشريفات مربوطه.

۱۸ – ايجاد و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و ميوه و تره بار و ساير مايحتاج عمومي و تعيين محلهاي مخصوص توقف وسائط نقليه.

۱۹ – تنظيم اجراء مقررات و آئين نامه هاي لازم براي فراواني و مرغوبيت و ارزاني گوشت و نان.

۲۰ – جلوگيري از ايجاد و افتتاح دائر نگاهداشتن كارگاهها و دكانها و مراكزي كه ايجاد سروصدا يا توليد و عفونت دود يا جلب و تجمع حشرات و جانوران موذي مزاحم مردم ميشوند تخريب كوره هاي فخاري و خزينه گرمابه ها و امثال آن و تعطيل و اصطبل چارپايان در شهر و حومه درمورد تعطيل كراگاه هاي موجود با موافقت وزارت كار اقدام شود.

۲۱ – احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز از قبيل رختشورخانه، مستراح ،گرمابه ،كشتارگاه ،گورستان، ميدان، باغ كودكان و احداث و تعيين تالارها و محلهاي مخصوص برگذاري مجالس و مراسم ترحيم و ساختمان ها و خانه هاي ارزان قيمت جهت اشخاص بي بضاعت ساكنين شهر و نظاير آن در حدود مقدورات مالي.

تبصره : مالكيني كه مبادرت ساختمان هاي مستغلات يا محل كسب مينمايند بايد بتعداد و ترتيبي كه شهرداري در نقشه و پروانه ساختماني و جلوگيري از ساختمان هاي بدون پروانه و مخالف مشخصات تعيين شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداري و تخريب و غيره و تدوين آئين نامه و نظامات لازم براي اينكار.
۲۳ – اهتمام درمراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها.
۲۴ – صدور پروانه براي كليه ساختمان هائي كه در شهر ميشود.
۲۵ – ساختن خيابان ها و ميدان ها و كف سازي سوارو هاي معابر و ساختن جدول اطراف نهرها از سنگ يا اسفالت و امثال آن بعهده شهرداري است لكن كف سازي معابريكه عرض آن با پياده رو دارند بدستور و با مصالح كه شهرداري تعيين خواهد نمود بعهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي مجاور ميباشد.
در صورت امتناع مالكين مجاور پياده روها از اجراي دستور شهرداري در كف سازي سهمي خود و مالكين اطراف معابر كمتر از ۷ متر عرض تا يك ماه از اخطار شهرداري.
شهرداري ميتواند مستقيماَ اقدام نموده هزينه آن را به اضافه ده درصد از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد.
تبصره : در هر خيابان كه شهرداري دست بكار كف سازي سواره رو ميشود ساختمان پياده رو هاي آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين مجاور نمايندگان قانوني آنها اجباري است.
۲۶ – پيشنهاد به انجمن شهر براي برقراري يا الغاء عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و تعيين جريمه براي مستكفين و تخصيص پاداش براي مؤديان خوش حساب كه عوارض خود را زودتر يا در موقع مقرر ميپردازند.
تبصره ۱ : پاداش مقرر براي مؤديان عوارض از طريق كسر كردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.
تبصره ۲ – كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض و شهرداري هاي عرض راه معاف ميباشد.
تبصره ۳ : آئين نامه هاي اجرائي وصول عوارض شهرداري از متسكفين از طرف شهرداري تنظيم و پس از تصويب وزارتين كشور و دادگستري بموقع اجراء گذارده ميشود.
ماده ۲۷ – وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين تصويب نامه قانوني ميباشند و وزارت كشور مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير