تصويبنامه تاسيس سازمان شهرداری

تصويبنامه راجع به موافقت تاسيس سازمان شهرداريهاي كشور

شماره ۳۵۹۶۰ – ۱۳۶۵/۰۵/۱۹

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۰۵/۰۸ بنابه پيشنهاد شماره ۲۷۴۴۵ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۳۰ وزارت كشور موافقت نمودند :

دراجراي ماده ۶۲ قانون شهرداريهاسازمان شهرداريهاي كشور براي انجام وظايفي كه قانونا به عهده وزارت كشور ميباشد بصورت سازمان مستقل و وابسته به وزارت كشور تاسيس گردد كليه اعتبارات متعلق به شهرداريها كه قانونا وصول و بين شهرداريها تقسيم و ايصال ميگردد، در اختيار سازمان مذكور خواهد بود تا طبق مقررات جاري اقدام نمايد.
سازمان شهرداريهاي كشور از محل اعتبارات فوق الذكر اداره خواهد شد. به طوريكه هيچگونه بار مالي براي دولت نداشته باشد اساسنامه اين سازمان ظرف مدت يكماه توسط وزارت كشور تهيه و پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
نخست وزير – ميرحسين موسوي