تصويبنامه وزارت كشور

تصويبنامه راجع به شركت وزارت كشور و شهرداريها در سازمانها و مجامع بين المللي.

شماره ۱۰۵۵۹/ت ۲۴۸ه- ۱۳۷۲/۰۸/۲۲

وزارت كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۲ بنا به پيشنهاد شماره ۴۲۱۰/م مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۸ وزارت كشور و به استناد تبصره (۵) قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي –مصوب ۱۳۷۰- تصويب نمود :

وزارت كشور جايگزين شهرداري تهران در سازمانها و مجامع بين المللي موضوع قانون فوق به استثناي سازمان پايتخت هاي اسلامي و سازمان پايتخت هاي كشورهاي جهان مي گردد.

علاوه بر عضويت وزارت كشور، شهرداريهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز نيز مي توانند در صورتي كه عضويت بيش از يك نماينده امكان پذير باشد به عضويت سازمان شهرهاي متحد، اتحاديه بين المللي حكومت هاي محلي و كميته فني بين المللي پيشگيري و اطفاي حريق درآيند.
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه ۸۳۳۰/ت ۶۴ه-مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۲ مي شود.
معاون اول رييس جمهور –حسن حبيبي