تصويبنامه انتزاع مترو تهران

تصويبنامه در مورد انتزاع شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) از وزارت كشور و واگذاري آن به شهرداري تهران.

شماره ۱۷۷۶۶- ت ۲۳۰۸۱ ه- ۱۳۷۹/۰۵/۰۴

وزارت كشور- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲-۵-۱۳۷۹ بنا به پيشنهاد شماره ۱۷۴۹۱-۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۵ سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نظر موافق وزارت كشور به شماره ۳۷-۳-۱-۲۲۲۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۲ و اعلام موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد مواد (۴) و (۱۳۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۷۹- تصويب نمود :

شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) از وزارت كشور منتزع و با كليه وظايف، اختيارات، امكانات و تعهدات قانوني خود به شهرداري تهران واگذار مي شود.

تعهدات شركت راه آهن شهري تهران (مترو) به صورتي كه در نامه هاي شماره ۱۴۴۸-۱۶۱ مورخ
۱۳۷۹/۰۳/۰۷ و ۱۵۵۸-۱۶۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۱ رييس شوراي اسلامي شهر تهران مورد پذيرش قرار گرفته و در تصويبنامه شماره ۱۰۰۳۶- ت ۲۲۹۸۶ ه- مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۲۴ هيات وزيران درج گرديده است به شهرداري تهران محول مي شود.
معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي