معاملات عمده شهرداريها

تصويبنامه درخصوص تغيير سقف ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها.

شماره۵۲۲۶۷/ت ۲۴۲ه- ۱۳۷۲/۰۸/۱۶

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۲ بنا به پيشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۲۵۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ وزارت كشور و به استناد بند (ج) ماده (۴) آيين نامه مالي شهر داري ها-مصوب ۱۳۴۶-تصويب نمود :

تصويب نامه شماره ۱۰۰۴۵/ ت ۲۰۸ه-مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۵ به شرح زير اصلاح مي شود :
عبارت «تا دويست ميليون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال» در مصوبه شماره ۱۰۰۴۵/ت ۲۰۸ ه-مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۵ هيات وزيران به عبارت «تا يك ميليارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ريال» تغيير داده مي شود.
معاون اول رئيس جمهور –حسن حبيبی