وام خسارت‌ دیدگان کشاورزی

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص پرداخت وام خسارت‌ دیدگان کشاورزی و عشایر در زیر بخشهای کشاورزی و دامی ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت نیرو ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اجرای اختیارات هیئت وزیران درخصوص کاهش آثار ناشی از خشکسالی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت مقابله با پدیده یادشده که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۱۹/ت۱۰۷هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۳۱ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود :

در اجرای جزء (ب) بند (۶) تصمیم‌نامه شماره ۱۱۶۳۱/ت۱۰۸ن مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱، مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع بانکی مربوط به ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانها، دو هزار و پانصد میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع وزارت جهاد کشاورزی و دو هزار و پانصد میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع قابل تأمین از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به صورت تسهیلات جدید برای پرداخت وام خسارت‌دیدگان کشاورزی و عشایری در زیربخشهای کشاورزی و دامی که از وقوع خشکسالی در استانهای کشور دچار خسارت گردیده‌اند.

با معرفی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان یا شهرستان به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و با شرایط زیر پرداخت می‌شود :

۱ـ منابع موردنظر از محل منابع وجوه اداره شده وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا در چارچوب ضوابط این تصمیم‌نامه به متقاضیان اعطا گردد.

تبصره ۱ـ نرخ سود و کارمزد این تسهیلات دوازده درصد (۱۲%) می‌باشد که شش درصد (۶%) آن توسط دولت و شش درصد (۶%) آن توسط متقاضی پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تأمینیارانه سود و کارمزد تسهیلات پرداختی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تضمین نموده و در لایحه بودجه سالانه کل کشور منظور می‌نماید.

۲ـ متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع این تصمیم‌نامه با توجه به نوع خسارت و درصد آن درخواست خود را به ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان یا شهرستان ارایه و ستاد یادشده پس از بررسی، موارد تأییدشده را به بانک عامل معرفی می‌نماید.

۳ـ سقف پرداخت تسهیلات به خسارت‌دیدگان تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و متناسب با خسارت واردشده خواهدبود و مدت بازپرداخت این تسهیلات با توجه به محل تأمین اعتبار از یک تا سه سال تعیین می‌شود.
تبصره ـ افراد خسارت‌دیده‌ای که در سال زراعی ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۶ از بانک تسهیلات دریافت نکرده‌اند، به تناسب و مشابه افرادی که در این بند قید شده از تسهیلات یاد شده بهره‌مند می‌شوند.
۴ـ تضمین، نوع، میزان، نحوه اخذ وثایق و نحوه اعطای تسهیلات بابت منابع بانکی براساس ضوابط بانک خواهد بود.
۵ـ پرداخت تسهیلات موضوع این تصمیم‌نامه با بدهی سررسیدشده و سررسیدنشده متقاضیان از محل تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قوانین بودجه سال زراعی ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۶ یا منابع داخلی بانک مربوط نمی‌باشد.
۶ـ بانکهای عامل موظفند حسابهای مربوط به این تصمیم‌نامه را به گونه‌ای نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن، بازپرداخت اقساط و اقساط معوق، قابل تحصیل باشد. بانک های یادشده موظفند گزارش پیشرفت عملکرد تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع این تصمیم‌نامه را به تفکیک زیربخش و پیشرفت کار به سازمان مدیریت بحران کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
۷ـ این تصمیم‌نامه شامل کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی، دامداری و عشایری استانهای سراسر کشور می‌باشد.