تنظیم اجاره نامه رسمی

دعوي تنظيم سند اجاره از سوي مستاجري كه در محل تصرفي ندارد قابل رسيدگي نيست.

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه.

شماره نظريه : ۲۶۹۹/۷ -۱۳۷۷/۰۴/۳۱

كلاسه پرونده : ۴۹۷/۲/۲۹/۷۷

تنظیم اجاره نامه رسمی :

دعوي تنظيم سند اجاره از سوي مستاجري كه در محل تصرفي ندارد.

سئوال آيا دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره محلهاي تجاري و تحويل مورد اجاره پس از انقضاي مهلت قرارداد بدون اينكه مستاجر ملك را در تصرف داشته باشد قابل استماع است يا خير؟

تنظیم اجاره نامه رسمی :
نظريه مشورتي ادراه حقوقي بشرح زير است :
جواب : طبق ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶، شرط صدور حكم بر الزام موجر به تنظيم اجاره نامه رسمي تصرف مستاجر در محل استيجاري است چون در مورد سئوال مستاجر عين مستاجره را در تصرف ندارد ادعاي وي با قانون مطابق نبوده و از شمول ماده مذكور خارج است .
مرجع : مجله حقوقي دادگستري، شماره ۲۴، پائيز سال ۱۳۷۷