تصرف قانوني . ارزش مدارك متقاضي .

راي شماره : ۶۰۰ –14-6-1346
راي شوراي عالي ثبت
ششدانگ دوپلاك درثبت عمومي بنام موقوفه مدرسه آليانس توزيع اظهارنامه شده است سپس اداره اوقاف محل به عنوان موقوفه آليانس چهارسهم رادرتاريخ ۱۲-۱-۲۹وشخص ديگردرتاريخ ۲۴-۹-۲۹يك سهم رامشاعادرخواست ثبت كردندآگهي نوبتي منتشرودرمدت واخواهي نشد.درتاريخ ۲۱-۷-۳۰تحديد حدودبعمل آمد.درمتن صورت جلسه تحديدحدودباقلم قرمزنوشته شده است (اين صورت مجلس به جهاتي اثرقانوني ندارد)لكن جهات مذكوروتاريخ درج جمله معلوم نيست .
اداره اوقاف بعدامدعي وقف ششدانگ هردوپلاك شده وسندرسمي اجاره نشان دادكه به موجب آن متقاضي يك سهم از۱-۸-۲۴تاآخرآبان ۱۳۳۰مستاجر موقوفه بوده است وتقاضاي ثبت چهارسهم راازطرف اداره اوقاف محل مبني برتباني بامستاجرمذكوردانست وبنچاق هاي ديگري راجع به پيش ازمدت اجاره وبعدآن نشان دادكه همگي حاكي ازيداستيجاري مستاجربرموردتقاضاي ثبت است .اظهارنامه يك سهم مستاجرهم به امضارئيس نرسيده است . نماينده انجمن كليميان هم به ادعانبودن وقف درمذهب يهودتقاضامي كندكه پس ازانحلال مدرسه آليانس ملك مذكوردرتصرف كليميان بوده وبايدانجمن عائدي آن راصرف افرادمعلول وپريشان كند.اداره اوقاف وقف نامه نفرستاده ولي درنوشتجات خودآن املاك راموقوفه آليانس كليمي شمرده است .مستاجر سندعادي خريديك سهم رانشان دادكه تاريخ خريد۲-۱۲-۱۳۲۴است وحال اين كه بموجب سندرسمي اجاره بالاازتاريخ ۱-۸-۲۴مستاجربوده است واداره اوقاف مدرك مذكورراجعل دانسته است .
راي مورخ ۱۴-۶-۴۲شورا:
(چون ازگزارش وپرونده امر،تصرف متقاضي ثبت يك سهم به عنوان مالكيت احرازنمي شودتقاضاي ثبت مزبورباطل است ازمتصرف اين يك سهم بايدتقاضاي ثبت بپذيرندوبه ذي نفع اخطاركنندكه مي تواندازحق اعتراض استفاده كند).
* سابقه *
نكات توضيحي :
اول – راي شوراورسيدگي به موضوع پس ازانقضامواعداعتراض به اصل وحدوداست (نظيرآرا۳۶۱-۳۶۲-۴۰۴-۴۰۵-۴۲۵-۴۳۱-۴۶۳-۴۶۵وسيزده راي ديگر).
دوم – مقصودازمتصرف درراي يعني متصرف قانوني كه اعم است از متصرف به عنوان مالكيت .
(نظيرراي ۳۶۳-۴۰۲راجع به متصرف قانوني).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۷۳۲-۷۳۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *