تصرف ثالث

اماكن استيجاري از حيث تخليه مورد اجاره شرايط خاص خود را دارد زيرا سرقفلي از حقوق مسلم مستاجر مي باشد.

به تاريخ : ۱۳۷۵/۰۷/۵۸

شماره دادنامه : ۱۳۶۶

مرجع رسيدگي : شعبه ۹ دادگاه عمومي تهران.

تصرف ثالث :

راي دادگاه :

در خصوص اتهام آقاي (الف) فرزند… داير به خيانت درامانت به جهت اخذ دو اتاق متصرفي آقاي (ب) واقع در طبقه فوقاني تعمير گاه برق آسا مشرف به خيابان ۱۷ شهريور براي تعمير و نقاشي و تحويل مجدد اتاق هاي مذكور با توجه به مجموع محتويات پرونده شكايات شاكي خصوصي گزارش مرجع انتظامي اظهارات شهود نحوه اظهارات متهم در مراحل مختلف تحقيقات و اقرار وي در مراحل اوليه و انكار وي در مراحل تحقيقات بعدي، تصرفات استيجاري شاكي طي حدود سي سال گذشته در اتاق هاي مورد اختلاف و نيز تصرف اخير مشتكي عنه طي حدود ده ماه اخير به عنوان تعمير و نقاشي و استرداد اتاق هاي مذكور به شاكي وامتناع متهم از تحويل مجدد اتاق ها به شاكي محرز بنظرمي رسد.

فلذا ارتكاب بزه نام برده به تحمل هشت ماه حبس تعزيري محكوم مي گردد رسيدگي و صدور حكم به استرداد اتاق هاي متصرفي شاكي منوط به تقديم دادخواست مي باشد راي صادره حضوري و ظرف مدت ۲ روز قابل اعتراض و تجديدنظر در دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران مي باشد.

تصرف ثالث :

راي شعبه ۱۱ دادگاه تجديدنظر استان تهران در تجديدنظرخواهي از دادنامه فوق الذكر :

تجديدنظرخواهي آقاي (الف) نسبت به دادنامه شماره ۲۸۱۳۶۶/۷/۷۵ صادره از شعبه ۹دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن باتهام ارتكاب بزه خيانت در امانت (عدم استرداد عين مستاجره به مستاجر) به استناد ماده ۶۷۴ قانون تعزيرات و به تحمل هشت ماه حبس تعزيري محكوم گرديده است وارد و موجه به نظر مي رسد زيرا اماكن استيجاري از حيث تخليه مورد اجاره شرايط خاص خود را دارد زيرا سرقفلي از حقوق مسلم مستاجر به محل كسب مي باشد.

همينطور عسر و حرج كه موجبات تاخير اجراي احكام مربوطه به تخليه محل هاي مسكوني را فراهم مي نمايد به موجب قانون روابط موجر و مستاجر از حقوق مسلم مستاجر است با عنايت به محتويات پرونده اختلاف طرفين راجع به عين مستاجره مربوط به محل كسب است كه موجر و نماينده قانوني وي به عنف آن را متصرف گرديده و مزاحم استفاده تجديدنظرخوانده براي استفاده از محل كسب مي باشد.
عمل وي منطبق با ماده ۲ از قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۵۲ بوده كه با احرازسبق تصرفات تجديدنظرخوانده و حقوق تصرف عدواني تجديدنظرخواه حكم به تصرف عدواني باستناد ماده مذكور عليه تجديدنظرخواه با حذف مجازات تعيين شده وسيله دادگاه بدوي نسبت به عين مستاجره صادر و اعلام مي نمايد و به شرح مذكور دادنامه بدوي در اجراي بند ۴ از ماده ۲۲ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ مجلس شوراي اسلامي اصلاح و با اصلاح به عمل آمده راي بدوي تاييد مي گردد. ۲۹/۱۱/۷۵/۱۱ت /۱۹۰۷
مرجع : كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاه ها در امور جزائي ، جلد اول به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال ۱۳۷۹