تصرف به عنوان وقفیت

تصرف به عنوان وقفیت  :

دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود.

رای اصراری شماره ۶۶۹ -۱۳۳۴/۰۴/۱۷

پس از قرائت رای های صادره از شعبه ۴ و ۶ استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نام برده و مذاکره و بحث در اطراف مساله روشن گردید که نسب به اصل و اساس حکم قضییه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می باشند :

۱- به طوری که طبق ماده ۳۵ ق .م .تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود .تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود.

۲- تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است.

۳- ید فعلی حاکم بر ید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند که منشاء تصرف فعلی مالکانه غصب وبدون مجوز قانونی عدوانا عین موقوفه از تصرف وفق انتزاع شده است ودر این صورت وفق معتبر است تا خلافش ثابت شود.
تصرف به عنوان وقفیت :
با توافق نظر در سه اصل فوق مجال وموردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید .
رای اصراری  دیوان عدالت اداری : تصرف به عنوان وقفیت