تشخيص مالك ملك تقسيم شده – اختلاف درسهم الارث وثبت ملك به نام ورثه
راي شماره : ۳۰۷ – ۱۱-۸-۱۳۴۴

راي شوراي عالي ثبت
متقاضي ثبت ۹۱ قريه پس ازنشرآگهي هاي نوبتي مرد.مقررات اصلاحات ارضي دراين هنگام به معرض اجرانهاده شد.يكي ازورثه تقسيم نامه عادي مورخ سال ۱۳۳۵رامستندخودقرارداده وتعدادي ازقراراملك خاص خودمي دانست سايرورثه دراصالت آن ورقه ترديدكردند.
اداره اصلاحات ارضي به استناداين كه طبق مقررات مربوطه ناگزيراز پرسش نظرثبت محل راجع به اعتبارسندعادي مذكوراست نظرثبت مذكوررا پرسيدثبت محل دوسوال زيررامطرح كرد:
۱- سندعادي مذكوراعتباردارد؟
۲- يكي ازورثه نسبت به چندهكتارتقاضاي ثبت مكرركرده است .
راي مورخ ۱۱-۸-۴۴شورا:
(تشخيص تاثيرتقسيم نامه عادي ياعدم تاثيرآن دراين موردبادادگاه است ودرقسمت مزبوررفع اختلاف بادادگاه صلاحيت دارخواهدبود.راجع به درخواست ثبت ۱۵هكتار….كه مسبوق به تقاضاي ثبت بوده درخواست ثبت مجددموردنداشته بنابراين تقاضاي ثبت ۱۵هكتارباطل مي شود).

* سابقه *

شرح – درموردبالاوراثت امرمسلمي است وانتقال مال ميت به ارث ، امري است مقطوع ،انتقال تعدادي ازقرابه دارنده سندعادي مذكورامري است غيرمسلم ،بايدبه مقطوع عمل شودمدعي خلاف بايدبه دادگاه مراجعه كند.
درموردبالاهرگاه امراصلاحات ارضي دربين نبودمساله پذيرش تقاضاي ثبت وجريان عمليات ثبتي (تاحدي كه ملك ثبت دردفتراملاك نشود) درصورت وجودوصيت نامه قابل ترتيب اثرتابع آن آئين نامه ماده ۲۹۹قانون امورحسبي ودرصورت نبودن آن تابع ذيل ماده ۲۲قانون ثبت است به اين شرح كه بايدثبت محل وراثت وانحصارآن رااحرازكندسپس ازوراث كمافرض الله تقاضاي ثبت قبول كندوهركس حق بيشتري براي خودقائل است ازحق اعتراض استفاده كند وبه هرحال درصورت وجوداختلاف تاحكم نهائي صادرنشودازثبت ملك دردفتراملاك به اسم وراث خودداري ميشود.
(نظيرراي ۳۶۸درتقاضاي ثبت مكرر)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۳۹۹-۴۰۰
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *