تسلیط مالکانه مستاجر

تسلیط مالکانه مستاجر – اذن موجر به مستاجر براي احداث اعياني، موجب تسليط مالكانه مستاجر در اعياني احداثي مي شود.

به تاريخ : ۱۳۷۲/۰۸/۲۶

شماره دادنامه : ۴۶۱-۷۲

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي يك تهران.

تجديدنظرخواهان : ۱- علي اكبر ۲- حسين

تجديدنظرخواندگان : ۱- مولود  ۲ – حسين  ۳- محسن  ۴ – محمد حسين  ۵- خديجه  ۶- منصوره.

خواسته : تجديدنظرخواهي.

تسلیط مالکانه مستاجر :

راي دادگاه :

تجديدنظرخواهي آقايان علي اكبر و حسين نسبت به دادنامه شماره ۳۵۳-۷۲ صادره از شعبه ۷۸ دادگاه حقوقي دو تهران نتيجتاٌ وارد است. زيرا حسب مدلول دادنامه شماره ۵۲۳-۱۳۶۴/۱۰/۰۱ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومي سابق تهران و مندرجات دادخواست نخستين محرز و مسلم است كه تجديدنظرخواهان با اجازه مورث تجديدنظرخواندگان در رقبه مورد اجاره، مبادرت به احداث ساختمان مسكوني نموده و در آن ساكن مي باشند.

چنانچه وكيل تجديدنظرخواندگان هم بشرح متن دادخواست بدوي مراتب امر را تاييد نموده است و چون مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدني اين است كه هرگاه مستاجر در زمين مورد اجاره با اجازه موجر مبادرت به احداث ساختمان يا غرس اشجار نمايد.

بعد از انقضاي مدت اجاره، مجاز به ادامه تصرف خود در بناي مستحدث يا اشجار مغروسه خواهد بود و قهرا ادامه تصرف مستاجر در اين اعيان ملازمه با ادامه وضع يد و تصرف وي در زمين مورد اجاره خواهد داشت.
در اين صورت موجر تا زماني كه اعيان مستحدث يا مغروسه در مورد اجاره باقي بوده فقط استحقاق دريافت اجرت المثل زمين را داشته و نمي تواند مستاجر را ملزم به تخليه مورد اجاره و اعيان احداثي نموده و خود بر اعيان احداثي متعلق به مستاجر بدون موافقت رضايت وي تسلط يابد و درخصوص مورد هم با وصف مضي مدت اجاره، تجديدنظرخواهان به تبع مالكيت خود را عيان يك دستگاه ساختماني مسكوني احداثي و مجاز بودن به ادامه تصرف خود در ساختمان مذكور قانونا به تصرفات خود در زمين مورد اجاره ادامه داده.
نتيجتا در قضيه مطروحه صرف انقضاي مدت اجاره به جهت فوق الاشعار موجب تخليه رقبه مورد اجاره نخواهد بود. بنابراين دادگاه دادنامه تجديدنظرخواسته را كه متضمن تخليه زمين مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره بوده به جهت مغايرت آن با استدلال معنونه، مخدوش تشخيص و ضمن فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته دعوي خواهانهاي بدوي را بشرح مراتب اشعاري در وضعيت فعلي غير موجه دانسته و مردود اعلام مي دارد، راي صادره قطعي است .
تسلیط مالکانه مستاجر.
رئيس شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي يك تهران – عباسيان