تقاضاي ثبت مشتمل برموات وابطال تمام تقاضا. — تسبيل منافع ،مختص وقف نيست . – مااجتمع الحلال والحرام الاوقدغلب الحرام . – گزارش اصلاحي به ضررثالث
راي شماره : ۳۹۷ -۱۱-۷-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
هشت سهم مشاع از۱۲سهم شش دانگ مزرعه وچشمه وقنات رباط گورراآقاي (الف )تقاضاي ثبت كرد.پس ازنشرآگهي نوبتي اداره اوقاف درموعد اعتراض كردوبه دادگاه فرستاده شد.باقي راآقاي (م )تقاضاي ثبت كرد. اداره ژاندارمري مدعي مالكيت رباط به استنادتصرف بيست ساله است و تحقيقات محلي صدق ادعااورادرتصرف نشان داده است ونيزدرتحقيقات معلوم شدكه موردتقاضاي ثبت مذكورمشتمل براراضي بائروموات است . رعايت ماده ۴۱آئين نامه قانون ثبت نشده ومتقاضيان هم هيچ وقت تصرف نداشته اند.
دعوي اداره اوقاف ومعترض عليه دردادگاه به تنظيم گزارش اصلاحي و تسليم معترض عليه به وقف بودن خصوص رباط منتهي شدواداره اوقاف مدعي است كه وقف بودن رباط به حكم دادگاه اثبات شده است وباوجوداين حكم ، تصرف ژاندارمري اثري ندارد.تعارض ملك ووقف .بين ژاندارمري واداره اوقاف دررباط به وجودآمده وثبت مربوط كسب دستوركرد:
راي مورخ ۱۱-۷-۴۶شورا:
(ازنظرعدم تصرف متقاضي وموات بودن قسمتي ازموردتقاضا،درخواست ثبت كلاًباطل است قبول درخواست ثبت ازمتصرف قانوني برطبق مقررات اشكالي نداردذي نفع مي تواندازحق اعتراض استفاده نمايد).

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول -ازحيث ابطال تمام تقاضاي ثبت دونفرمتقاضي به جهت شمول مورد تقاضابه جزموات ،اين راي شبيه آرا۳۴۸-۳۴۹است .
دوم – باتوجه به طبع رباطات مذكورموردازمواردماده ۲۶قانون مدني وماده ۳۲قانون ثبت است وتصرف اماره مالكيت نيست وبايداداره دارائي به نمايندگي دولت درخواس ثبت كند.گزارش اصلاحي هم به ضررثالث اثري ندارد(ماده ۸۸ قانون ثبت).
سوم -ازميان آرا۳۹۳تا۳۹۷آرا۳۹۳-۳۹۵مطابق قاعده است باقي خلاف قاعده به نظرمي رسدرويه برآرا۳۹۳-۳۹۵مستقراست .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۱۵-۵۱۶
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *