تخلیه محل کسب

تخليه محل كسب به علت انقضاي مدت اجاره

بتاريخ : ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ كلاسه : ۸۰/۱/۱۰۸۸ دادنامه : ۱۲۰۴

مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگستري پاكدشت

خواهان : افسر صفري فرزند رمضانعلي

خوانده : عليرضا جوزي و يل محمدحسين حميدوند

خواسته : تخليه

گردشكار : پس از وصول دادخوست و ثبت آن بكلاسه بالا و انجام تشريفات قانوني در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است .

راي دادگاه:

تخلیه محل کسب :

در خصوص دادخواست افسر صفري فرزند رمضان علي با وكالت آقايان محمدحسين حميدوند و محمود رستگار نژاد بطرفيت عليرضا جوزي فرزند منوچهر بخواسته صدور حكم به تخليه مورد اجاره و الزام خوانده بپرداخت اجرت المثل معوقه اجرت المسمي مورد تعهد بمبلغ يكصد ميليون ريال از تاريخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۲ لغايت ۱۳۸۰/۰۸/۰۲ از تاريخ فوق لغايت صدور حكم و اجراي كامل دادنامه و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل از باب تسبيب مقوم بمبلغ يكصد ميليون ريال

باستناد:

۱-تصويبر سند مالكيت

۲ – اجاره نامه عادي

۳ – تعهدنامه مستاجر

۴ – وكالتنامه

۵ – دادنامه شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۰ صادره از شعبه اول محاكم عمومي پاكدشت

۶ – دادنامه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۲ صادره از شعبه ۲۵ محاكم تجديدنظر تهران

بدين شرح كه خواهان و وكلاي وي اظهار ميدارند كه يكباب كارگاه سوله را به مساحت ۱۰۴۰ مترمربع عرصه و ۴۵۰ مترمربع اعيان را به مدت ۱۴ ماه به اجاره ماهيانه طبق توافق انجام شده دويست و نود هزار تومان به خوانده اجاره داده كه پس از انقضاي مدت اجاره (۱۳۷۸/۰۸/۰۲ چهارده ماه) مستاجر (خوانده) از پرداخت اجاره استنكاف و تخليه نمي كند.

دادگاه با عنايت بمراتب فوق و مداقه در محتويات پرونده كلاسه ۷۹/۱/۴۷ حقوقي و اينكه خوانده مدركي كه دلالت بر تمديد قرارداد اجاره باشد به دادگاه ارائه نداده است.

و توجه اينكه مدت قرارداد اجاره منقضي گشته وخواهان نيز با اقامه دعوي عدم رضايت خود مبني بر استمرار رابطه استيجاري با خوانده اعلام نموده و مضافا” مشاهده و رويت تصوير مصدق سند مالكيت خواهان عليهذا با عنايت به مطالب فوق الاشاره دعوي مطروخه خواهان را ثابت تشخيص داد.
دادگاه مستندا” بماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدني و ماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به تخليه و تحويل يكباب كارگاه بمساحت ۱۰۴۰ مترمربع زمين و ۴۵۰ مترمربع بنا (سوله) مستند قرارداد عادي اجاره مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۲ از پلاك ۱۵۱ فرعي از ۲۴ اصلي قريه خاتون آباد جزء بهنام پازوكي و به پرداخت مبلغ دويست و نود هزار تومان اجاره بهاي ماهيانه از تاريخ انقضاي قرارداد مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۲ لغايت صدور حكم و اجراي كامل آن بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يكصد و نود و پنج هزار تومان از باب تسبيب بعنوان هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مينمايد.
لازم به ذكر است دفتر قبل از صدور اجرائيه بررسي گردد چنانچه هزينه دادرسي نسبت به مازاد اصل خواسته از محكوم له اخذ نشده است اقدام گردد.
راي صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان تهران است .
دادرس دادگستري شهرستان پاكدشت – كاشاني