اگردرمورداجاره سكونت شخص مستاجر مناط اعتبارنباشد،صدوراجرائيه وتخليه آن بلامانع است هرچندشخص ديگري درآن ساكن باشد
راي مورخه : ۱۶-۱-۲۲

راي شوراي عالي ثبت
نظربه اين كه هيئت حل اختلاف به استناداختلاف طرفين درسكونت شخص متهددرمورداجاره موضوع رامحتاج به رسيدگي قضائي وصدوربرگ اجرائيه را بي مورددانسته وحال آن كه بنابرمفادصورت مجلس تامين دليل دادگاه بخش تهران ابرازشده ازطرف مالك اشخاصي درخانه مورداجاره به عنوان مستاجر دوم سكونت داشته ومطابق اظهارآن هامال الاجاره رابه مستاجرمستقيم پرداخت واين جريان ظاهرادلالت داردبرتصرف مستاجراول نسبت به خانه مورداجاره (موقع صدوربرگ اجرائي )وسكونت شخص اومناط اعتبارنيست لذاابطال برگ اجرائي به استنادمزبورمخالف مقررات اجرائي ثبت به شمار مي رودبنابراين راي هيئت حل اختلاف ملغي ازاثراست .

* سابقه *

تصميم شوراي عالي ثبت دائربه الغاءراي هيئت حل اختلاف اجرائي تهران – مالكي دراثرفسخ بقيه مدت اجاره خانه براي تخليه برگ لازم الاجرا صادرمي نمايدپس ازابلاغ واعتراض مستاجرمبني برآن كه پس ازفسخ خانه نام برده تحويل موجرگرديده وموجرهم به ديگران اجاره داده است موضوع در هيئت حل اختلاف اجرائي تحت رسيدگي واقع گرديده درتاريخ ۵-۱۲-۲۱اظهار نظرشده كه چون سكونت درمورداجاره بعدازفسخ مختلف فيه وثبوت آن محتاج به رسيدگي قضائي است لذاعمليات اجرائي موقوف وذي نفع مي تواندبه دادگاه صاحله مراجعه نمايدموجرباابرازصورت مجلس تامين دليل دادگاه بخش تهران حاكي براين كه اشخاصي كه درخانه مورداجاره به عنوان مستاجردوم سكونت داشته ومطابق اظهارآن هامال الاجاره مرتباًبه مستاجراصلي پرداخت مي گرديده ازراي نام برده شاكي ورسيدگي شوراي عالي ثبت راخواستارگرديده قضيه ازطرف اداره كل ثبت درشوراي عالي ثبت مطرح ودرتاريخ۱۶-۱-۲۲بشرح زيراظهارنظرنموده اند:

مرجع :وزارت دادگستري ،مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
شنبه ۳۱ارديبهشت ماه ۱۳۲۲ صفحه ۹۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *