تخلیه در صورت انقضاء مدت

در صورت عدم فسخ قرارداد، تخليه مورد اجاره زماني ممكن است كه مدت آن منقضي شده باشد.

بتاريخ : ۱۳۷۸/۰۳/۰۲ كلاسه پرونده : ۷۶/۱۰۰۶/۲۷۱ شماره دادنامه : ۴۳۸۳/۳/۷۸

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومي تهران

خواهان : اشرف رحيمي بنشاني تهران

خوانده : فرهاد ….

خواسته : تخليه

راي دادگاه :

تخلیه در صورت انقضاء مدت :

خواسته خانم اشرف رحيمي بطرفيت آقاي فرهاد احمدزاده اردبيلي بخواسته تخليه ملك مسكوني بلحاظ انقضاء مدت اجاره ميباشد.

خواهان بشرح دادخواست اعلام ميدارد خوانده يك طبقه ازپلاك ثبتي ۸۰۹۵/۲۳۹۸ را بمدت يكسال اجاره نموده لكن بلحاظ نداشتن مجوز داندانپزشكي بازداشت و در زندان بسر ميبرد.

قطع نظر از نحوه تنظيم دادخواست در خصوص محل اقامت خوانده و همچنين استحضار خواهان از وقت رسيدگي و عدم حضور وي دادگاه از توجه به مفاد قرارداد تنظيمي في مابين طرفين مدت اجاره كه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۱ ميباشد.

و نظر به اينكه قرارداد پيوست از جمله مستندات و دلايل خواهان بوده و با توجه به مفهوم مخالف فراز اول ماده ۴۹۴ قانون مدني نظر به اينكه مدت قرارداد اجاره و زمان تقديم دادخواست منقضي نگرديده خواسته خواهان با وصف فعلي قابليت استماع نداشته و با رد آن اظهار نظرمي گردد .
راي صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر ميباشد.
رئيس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومي تهران نجفي نژاد.