تخلیه بمنظور احتیاج موجر

تخليه به منظور احتياج شخصي موجر براي كسب يا پيشه يا تجارت پذيرفته ميشود نه احتياج فرزند او.

بتاريخ : ۱۳۶۷/۰۴/۴   پرونده كلاسه : ۷۵/۱۶۵۲   شماره دادنامه : ۸۷۰

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران.

تخلیه بمنظور احتیاج موجر.

خواهان : آقاي محمد صادق فرزامي و محمد برادران افشاري بنشاني تهران …

خوانده : آقاي حسين همداني بنشاني تهران …

خواسته : تخليه.

گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مي نمايد.

تخلیه بمنظور احتیاج موجر :

راي دادگاه :

درخصوص دعوي ۱ آقاي محمدصادق فرزامي و ۲ محمد برادران افشاري بطرفيت آقاي حسين همداني مبني بر تخليه يكباب مغازه جزء پلاك ثبتي شماره ۸۴۳۸ فرعي مفروز مجزي شده از ۱۷۸ فرعي از سه اصلي واقع در بخش ۱۲ تهران به لحاظ احتياج شخصي و ندادن اجاره بها صرف نظر از اينكه خواهان دليل مثبت قرارداد اجاره را ارائه ننموده .

بفرض ثبوت ادعا و انعقاد عقد اجاره نظر باينكه مفاد متن دادخواست تقديمي مويد درخواست وي مشعر بر تخليه به منظور استفاده فرزندش از مورد اجاره مي باشد.

تخلیه بمنظور احتیاج موجر :
مورد مذكور از مواد مخصوص در ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تلقي نميشود زيرا قانونگذار تخليه را به منظور احتياج شخصي موجر براي كسب يا پيشه يا تجارت پذيرفته نه احتياج فرزند او را فلذا موضوع تخليه بلحاظ نياز فرزند به اشتغال بكار در محدوده بند ۲ ماده ۱۵ قانون موصوف نمي گنجد حكم به رد اين قسمت از دعوي صادر و اعلام مي گردد.
درخصوص تخليه بلحاظ ندادن اجاره بها نظر باينكه ملاحظه مفاد عبارات مندرج در اظهار نامه ارسالي دلالت بر تخليه دارد نه مطالبه اجاره بها و با وصف مذكور اعمال مقررات ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ كه ارسال اظهارنامه را با شرائط خاص موجب تخليه دانسته بعمل نيامده.
فلذا تنظيم اظهارنامه ارسالي براساس استحقاق موجرين به تخليه انجام نشده و مورد نيز از مصاديق بند ۹ ماده ۱۴ قانون موصوف نبوده نتيجتا” خواهان ها در دعوي تخليه به كيفيت مطروحه قابل استماع نبوده قرار رد آن نيز صادر و اعلام ميگردد راي صادره ظرف بيست روز پس از رويت قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظر استان خواهد بود.
تخلیه بمنظور احتیاج موجر.
رئيس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران محدثي.