تخلیه بعلت انتقال به غیر

تخليه مورد اجاره بعلت انتقال به غير.

كلاسه پرونده : ۷۴/۱۲۹۴     دادنامه شماره : ۳۸۰۷/۷/۷۴

تخلیه بعلت انتقال به غیر.

خواهان : قربانعلي نادري دوست بنشاني فريدونكنار.

خوانده : حسن بابكي بنشاني فريدونكنار.

خواسته : تخليه و مطالبه اجور.

تخلیه بعلت انتقال به غیر :

راي دادگاه :

در خصوص دعوي آقاي قربانعلي نادري دوست بطرفيت آقاي حسن بابكي مبني بر تخليه مغازه و اجور معوقه با توجه به مستندات دعوي بويژه اجاره نامه عادي مورخه ۱۳۶۸/۰۴/۰۱ مدركيه خواهان كه فتوكپي مصدق آن پيوست ميباشد و توضيحات طرفين دعوي بشرح صورتجلسات پرونده و مدلول نامه شماره ۲۷۱۲۷۴۷/۹/۷۲ شهرداري فريدنكنار (لايحه شماره ۳۰۷۰۵۳/۹/۷۲) مالكيت خواهان و رابطه استيجاري فيمابين و انتقال رقبه مورد اجاره به غير محرز است.

نظر باينكه آقاي كارشناس منتخب كلي حق كسب و پيشه مغازه مورد ترافع را بمبلغ نه ميليون ريال تعيين و اعلام داشته كه براساس ماده ۱۴ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مالك و مستاجر خوانده مستحق دريافت نصف حق كسب و پيشه تعيين شده ميباشد، و اينكه ايراد و اعتراض موجهي از ناحيه طرفين دعوي نسبت به نظريه كارشناس بعمل نيامده است دعوي خواهان و تخلف خوانده از قرارداد اجاره محرز و حكم به تخليه مغازه مورد اجاره صادر و اعلام ميگردد.

تخلیه بعلت انتقال به غیر :
خواهان مكلف است مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار ريال بابت نصف حق كسب و پيشه در حق خوانده بپردازد بديهي است برابر ماده ۲۸ قانون فوق الاشعار در صورتيكه موجر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع با ترتيب پرداخت آن را به مستاجر ندهد.
حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بوده و در مورد مطالبه اجور معوقه قسمت ديگر دعوي خواهان با توجه به تقديم قبض پرداخت از ناحيه خوانده بشرح پرونده دعوي خواهان در اين مورد غير موجه تشخيص و مردود اعلام ميشود.راي صادره قابل تجديدنظر است .
تخلیه بعلت انتقال به غیر.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان بابلسر حسيني.
تاريخ تصويب : ۱۳۷۴/۰۷/۰۳