تخلیه بر مبنای تخلف

راي بر تخليه بر مبناي تخلف از شرط مندرج در اجاره نامه – وصيت.

دادنامه شماره : ۲۰۱ – ۲۰۰ -۱۳۶۸/۰۸/۲۶

تخلیه بر مبنای تخلف :

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات :

دفاع رئيس دادگاه صلح به اينكه با صدور قرار معاينه و تحقيق محلي و اجراي آن، بر او ثابت شده كه سه نفر از فرزندان مورث خواندگان در مورد اجاره به كسب مشغول بوده و محل كسب را نيز بر خلاف شرط مندرج در اجاره نامه تغيير شغل داده اند.

راي برتخليه بر مبناي تخلف از شرط مندرج در اجاره نامه داده، و اين راي موجب تنفيذ وصيت نامه (مورث خواندگان كه بموجب آن مغازه را به اين سه نفراز كل ورثه واگذار كرده) نيست.

حكم صادره محمول بر نظر قضائي قاضي امر بوده و تخلف نيست. تنفيذ و تائيد راي مزبور از طرف رئيس دادگاه عمومي در مرحله رسيدگي پژوهشي نيز تخلف نيست .
تخلیه بر مبنای تخلف :
مرجع : كتاب نظارت انتظامي در نظام قضائي (جلد دوم) تاليف احمد كريم زاده.
ناشر : روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸