تخلیه انبار

انبار مورد اجاره با انقضاي مدت تخليه ميشود.

بتاريخ : ۱۳۸۱/۰۳/۲۸        شماره دادنامه : ۹۳۴

كلاسه پرونده : ۶۰۱/۴/۸۰

مرجع رسيدگي : شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران.

تجديدنظرخواه : آقاي محمد حسن و خانم بتول و احمد و محمد غروي با وكالت آقاي سيد عباس حجتي.

تجديدنظرخوانده : آقاي رحيم و علي مير نجم الدين با وكالت آقاي منوچهر واسمي.

تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره ۲۵۴۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۳ شعبه ۴۱۴ دادگاه عمومي تهران.

گردشكار : دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

تخلیه انبار :

راي دادگاه :

تقاضاي تجديدنظرخواهي آقاي محمد حسن و خانم بتول احمد و محمد غروي با وكالت آقاي سيد عباس حجتي نسبت به دادنامه شماره ۲۵۴۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۴۱۴ دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن دعوي تجديدنظرخواهانها بخواسته تخليه دو باب مغازه (پاركينگ) انباري موضوع اجاره نامه رسمي شماره ۶۰۴۶۸ مورخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۲ بلحاظ انقضاء مدت منجر به بطلان دعوي آنان شده است مالا” وارد و موجه است.

زيرا مطابق اجاره مستند دعوي ششدانگ دو باب مغازه براي محل انبار لوازم شوفاژ به تجديدنظرخواندگان به اجاره واگذار شده است و هيچگونه سرقفلي نيز اخذ نگرديده است حسب صورتجلسه عضو مجري قرار كه در اين مرحله از دادرسي صورت گرفته از محل مذكور صرفا” براي نگهداري كالا استفاده ميشود و با مغازه اصلي مربوط به تجديدنظرخواندگان در حدود ۹۵ متر يا بيشتر فاصله دارد و هيچگاه متصل و منضم به مغازه آنان نيست و دليلي كه در محل مذكور در واقع كالائي به مشتري عرضه شود و يا اجناس ديگران در قبال دريافت دستمزد نگهداري شود ارائه نشده است.

با فرض اينكه قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ يك قانون خاص است در موارد خاص بايستي صرفا” موارد منصوص در قانون اكتفاء نمود بنابراين بر خلاف تصور دادگاه نخستين محل مذكور شمول مقررات اماكن استيجاري محلهاي كسب نمي باشد بلكه مشمول مقررات قانون مدني بوده و قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۳ در آن جريان دارد و با توجه به اينكه ماده ۴۹۴ قانون مدني عقد اجاره به محض انقضاء مدت زائل ميگردد.
صرف انقضاء مدت براي صدور حكم تخليه كافي است لذا دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و حكم به تخليه و انتزاع يد تجديدنظر خواندگان به تحويل محل مذكور به تجديدنظرخواهانها صادر و اعلام مينمايد. راي صادره قطعي است .
تخلیه انبار.
رئيس شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان تهران – حيدر علي حيدري.
مستشار دادگاه : محمدي