نظریه تخلیه اماکن ورزشی

تخليه اماكن ورزشي متعلق به اداره كل تربيت بدني استان اصفهان باتوجه به قانون تخليه واحدهاي آموزشي آموزش و پرورش … مصوب ۱۳۶۷

آموزش و پرورش تربيت بدني.

نظریه تخلیه اماکن ورزشی.

شماره : ۱۴۷۷۶

مورخ : ۱۳۶۸/۰۱/۰۴

نظریه تخلیه اماکن ورزشی :

حكم (قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادها است و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش) و تبصره (۳) آن صرفا” ناظر به تخليه زمين و فضاهاي آموزشي ساختمانهاي اداري، خانه هاي سازماني خانه هاي پيشاهنگي سابق، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اردوگاههاي ورزشي متعلق به آموزش و پرورش بوده و به ساير وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهاي دولتي از جمله سازمان تربيت بدني تسري ندارد.

نظریه تخلیه اماکن ورزشی :
مرجع : كتاب مجموعه نظرات حقوقي، رياست جمهوري ، اداره كل حقوقي سال ۱۳۶۸
ناشر : اداره كل قوانين و مقررات كشور، چاپ دوم، بهار ۱۳۷۵
صفحه : ۳۴۱