تخلف ادعائي متعهداگرمورداختلاف بوده ومستلزم رسيدگي قضائي باشد، دراينصورت براي مطالبه وجه التزام اجرائيه صادرنمي شود

راي مورخه : ۲۶-۱۲-۱۳۲۰راي شوراي عالي ثبت
(چون طبق گزارش واوراق مربوط تصرف دادن پانزده فردموضوع قرارداد به چهارنفرموردتعهدمتقاضي ثبت واقع نگرديده دستورصدوربرگ اجرائي از طرف دفترخانه نسبت به آن مخالف مقررات وقانون به شمارمي رودونسبت به وجه التزام هم تخلف ادعائي متعهدبه سهم باملاحظه كيفيت ادعاي تصرف عدواني متقاضي ثبت براجاره دارمحتاج رسيدگي قضائي مي باشدلذاراي هيئت حل اختلاف اجرائي ….به صحت دستوراجراءدرهردوقسمت برخلاف قانون صادر گرديده وملغي الاثراست ومتعهدبه سهم مي تواندبه دادگاه صلاحيت دارمراجعه نمايند.)
وجداني – محمدفاطمي – غلامعلي هدايت
* سابقه *
راي شوراي عالي ثبت دائربه الغاءراي هيئت حل اختلاف اجرائي .شخصي درخواست ثبت ۴۱سهم از۶۰سهم ملكي رانموده وبعدابه منظوررفع اختلافاتي كه باچهارنفرديگرنسبت به موردثبت داشته اقرارنامه تنظيم ومقررشده است كه ۱۵سهم ازموردتقاضامتعلق به چهارنفرو۲۶سهم بقيه متعلق به متقاضي ثبت باشدوسندمالكيت آن رابه ترتيب مذكوردريافت نمايدودرضمن سند طرفين ملزم شده اندكه هريك ازمفادقراردادتخلف وآغازسخن نمايدمبلغ ده هزارريال به طرف تخلف دادني باشدچهارنفرنام برده ۳۴سهم از۶۰سهم ملك رابه يك نفراجاره داده ودعوي تصرف عدواني ازطرف متقاضي ثبت ومستاجر دردادگاه مطرح مي شود،چهارنفرمذكورمراجعه به دادگاه ازطرف متقاضي ثبت راتخلف ازمفادقراردادفوق الذكرتلقي وبراي وصول وجه التزام (مبلغ ۴۰۰۰۰ريال هريك ده هزارريال )وتخليه ۱۵سهم مذكوردرقراردادبرعليه متقاضي ثبت اجرائيه صادرمي كندودرنتيجه واخواهي متقاضي ثبت هيئت حل اختلاف اجرارابه پرونده رسيدگي ومراجعه به دادگاه متقاضي ثبت راتخلف ازمدلول سندرسمي تشخيص وبه اكثريت آراءدستوراجرائي تاييدكرده اندو دراثرشكايات متقاضي ثبت پرونده هاي مربوطه دراداره كل ثبت رسيدگي و اجمالااظهارنظرشده است كه دستوراجرابرخلاف مدلول سندبوده واقامه تصرف عدواني به طرفيت مستاجرتخلف ازمفادقراردادشناخته نمي شودوبه اين جهت راي اكثريت هيئت رابرخلاف قانون تشخيص وبالاخره موضوع درشوراي عالي ثبت مطرح درتاريخ ۲۶-۱۲-۲۰به شرح زيراظهارنظرشده است .
مرجع :مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني صفحه ۷۹و۸۰
پنجشنبه ۳۱ارديبهشت ۱۳۲۱

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *