تحديدزائد برميزان مورد تقاضا – گزارش اصلاحي دادگاه ثبت راازتحديد حدودبي نيازنميكند
راي شماره : ۳۶۹ – ۳۷۰ -۱۰-۹-۱۳۳۹

راي شوراي عالي ثبت
مزرعه اي درسال ۱۳۱۰موردتقاضاي ثبت قرارگرفت كه عبارات اظهارنامه درتوصيف حدودملك موردتقاضاده مومن آبادرابه مجاورت معرفي مي كند.درسال ۱۳۲۲موقع تحديد:
اولاً- قنات وقلعه مومن آبادرادرمحدوده خودگرفت .
ثانياً- مقداري اراضي بايرموات رانيزداخل درحدودخودكرد.
هيات نظارت درتاريخ ۵-۸-۳۸راي داد:تحديدحدودزايدبرميزان موردتقاضاوتصرف متقاضي بوده ودرنتيجه عمليات تحديدحدودبرخلاف مواد ۴۱-۷۱آئين نامه قانون ثبت صورت گرفته بنابراين اشتباه موثراست عمليات وصورت مجلس تحديدحدودمزرعه …ابطال مي شودكه طبق شق ۵ ماده ۲۵اصلاحي قانون ثبت باانتشارآگهي تحديدعمليات تحديدرابارعايت كامل مواد۴۱-۷۱آئين نامه قانون ثبت درحدودمقررات تجديدنمائيد.
راي مورخ ۱۰-۹-۳۹شورابه اكثريت :
(سه رشته قنات كه يكي قنات به نام مومن آباداست بعدازابطال تعيين حدودمزرعه …تقاضاي ثبت شده ومتقاضيان ثبت مزرعه نسبت به آن سه رشته قنات ،اعتراض كرده ودعوي درمراجع قضائي مطرح مي باشد،تكليف قضيه مطابق حكم نهائي دادگاه تعيين خواهدشدوموردي براي رسيدگي شوراي عالي ثبت نيست).
اقليت باوجودطرح دعوي دردادگاه راي به بطلان راي هيئت نظارت داد. سپس دعوي درمراجع قضائي به تنظيم گزارش اصلاحي منجرشدومتقاضيان ثبت مزرعه باتسليم گزارش اصلاحي كه حدودمالكيت آنان رادرمزرعه ذكركرده بود درخواست صدورسندمالكيت كردند.ثبت محل ازقبول اين تقاضاخودداري كردبه اين دليل كه راي هيئت نظارت راجع به ابطال تحديدحدوددرمرجع صالح نقض نشده وبه اعتبارخودباقي است لذابايدتحديدحدودتجديدشودلكن متقاضيان ثبت مزرعه عقيده داشتندكه باذكرحدوددرسازشنامه موجبي براي تحديدحدودنيست .
راي مورخ ۴-۳-۴۷شورا:
(باتوجه بجريان كارتجديدتحديدحدوداشكالي ندارد).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – هيئت نظارت باوجودطرح قضيه دردادگاه واردرسيدگي شده است (مانندموردراي ۳۶۰)وشورادرراي شماره ۳۶۹راي هيئت راازاين جهت به موقع ندانست واجراآن راموكول به روشن شدن قضيه دردادگاه دانست بدون اين كه راي هيئت راابرام يانقض كرده باشد.
دوم – جريان بالانشان مي دهدكه اعتراض به تحديدحدودمزرعه نشده است وهيئت شوراي عالي ثبت پس ازانقضامواعداعتراض به قضيه رسيدگي كرده اند ورويه هم براين است .
سوم – بيان حدوددرگزارش اصلاحي اداره ثبت راازتحديدحدودبي نياز نمي كندزيرا:
اولاً- گزارش اصلاحي يك سندرسمي صلح است وسندرسمي صلح ملك ثبت نشده طبق ماده ۸۸ قانون ثبت نسبت به ثالث رسميت ندارد.
ثانياً- فلسفه نشرآگهي تحديدحدودكه به طرفيت عموم مردم است اين است كه هرذي نفعي هرحقي داردقبلاًآگاه شده وبه موقع اظهاركندودرواقع احتياط دولت درثبت ملك ازراه نشرآگهي نوبتي وتحديدي به مراتب شديدتر است ازاحتياطاتي كه طبق مقررات لازمه تنظيم سندصلح دردفترخانه يادادگاه است وبه اين ترتيب گزارش اصلاحي ،اداره ثبت راازتحديدحدودبي نياز نمي كند.
چهارم -آياحكم دادگاه كه بيان حدودملك راكرده باشداداره ثبت را ازتحديدحدودبي نيازمي كند؟ظاهرماده ۱۰۱نظامنامه قانون ثبت اين است كه بي نيازمي كند.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۸۲-۴۸۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *