تحديدحدود پيش از انتقال ملك به اداره املاك معتبراست . تحديدملك مشاع
راي شماره : ۴۵۹ – ۰۲-۱۰-۱۳۴۴

راي شوراي عالي ثبت
سه چهارم يكدانگ مشاع ازشش دانگ دهي راشخصي تقاضاي ثبت كردودر تاريخ ۱۹-۱-۱۳۱۴تحديدحدودشدوموعداعتراض منقضي گرديدباقي مجهول – المالك بود.درسال ۱۳۱۵تمام ملك منتقل سندمالكيت صادرشدوسپس به حكم دادگاه املاك واگذاري حكم استرداد۵-۵ دانگ صادرگرديد.به تقاضاي محكوم لهم آگهي تحديدحدودمنتشروبه جهت عدم رعايت ماده ۷۸نظام نامه قانون ثبت به حدودقريه مجاوردرحين تحديدتجاوزشدوهيئت نظارت دستور تجديدتحديدراداد.
راي مورخ ۲-۱۰-۴۴شورا:
(حدودقريه …همان است كه موقع تحديدحدودسه چهارم دانگ ده مذكور در۱۹-۱-۱۳۱۴قبلاتعيين شده بنابراين راي هيئت نظارت مبني برابطال تحديد حدودمجدد…درموردصورت مجلس مورخ ۲۳-۳-۱۳۲۷اشكال ندارد.باتوجه به ماده ۷۷آئين نامه قانون ثبت تحديدحدودمجددبي موردخواهدبود)."

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – چون تحديدحدودقريه موقع تحديدحدودسه چهارم به دستورماده ۷۷ مشخص شده تحديدحدودباقي موردندارد.
دوم – باانقضاموعداعتراض به تحديدحدودسه چهارم يك دانگ مورد مشمول ملاك صدرماده ۱۹قانون املاك واگذاري است نه ذيل آن لذاازاين راه هم تجديدتحديدموردنداردوراي هيئت برتجديدتحديدموردمنع شوراقرارگرفته است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۸۲-۵۸۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *