تجویز انتقال منافع به غیر

تجويز انتقال منافع مغازه استيجاري به غير.

كلاسه پرونده :۷۴/۱۳۰ عمومي ۳

شماره دادنامه : ۱۶۱۲۲۳/۹/۷۴

تجویز انتقال منافع به غیر.

خواهان : سيد آقاجان حسيني با وكالت محمود اصغرپور بابل ..

خوانده : نقي ابراهيمي با وكالت امرالله نعمت پور بابل …

خواسته : تجويز انتقال منافع يكباب مغازه استيجاري.

تجویز انتقال منافع به غیر :

راي دادگاه :

در خصوص دعوي آقاي حاج سيد آقاجان حسيني با وكالت آقاي محمود اصغرپور بطرفيت آقاي نقي ابراهيمي با وكالت بعدي آقاي امرالله نعمت پور مبني بر صدور حكم به تجويز انتقال منافع يكباب مغازه استيجاري واقع در خيابان پاسداران بابلسر با توجه بخواسته و فتوكپي مصدق سند عادي مورخه ۱۳۶۹/۰۷/۲۵ مدركيه خواهان و مدلول قرارداد اجاره مورخه ۱۳۶۹/۰۴/۲۵ ابرازي و توضيحات طرفين بشرح صورتجلسات پرونده و اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي و اظهارات گواهان مورد تعرفه در خصوص مورد ادعا مالكيت خواهان و رابطه استيجاري فيمابين محرز است.

نظر باينكه حق انتقال به غير از مستاجر سلب شده و مالك از انتقال به غير خودداري مينمايد، مستندا” بماده ۱۹ قانون مالك و مستاجر حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در يكي از دفتر خانه هاي اسناد رسمي نزديك به رقبه مورد اجاره صادر و اعلام ميگردد.
بديهي است پس از انتقال منافع مستاجر جديد نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. و چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستاجرجديد انتقال داده نشود حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود. راي صادره قابل تجديدنظر است.
تجویز انتقال منافع به غیر.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان – بابلسر حسيني.
تاريخ تصويب : ۱۳۷۴/۰۹/۱۶