عدم ذكراجاره بندي موجب تجديدآگهي است
راي شماره : ۱۶۰- ۱۲-۹-۱۳۴۳

راي شوراي عالي ثبت
اجرائيه شرطي به نشرآگهي مزايده منتهي شد وچون درآگهي بند۳ ماده ۸۳ نظام نامه اجرا رعايت نشده بود آگهي تجديدشد و درجلسه مزايده خريداري نبود اداره ثبت به بستانكار اخطاركردكه نيم عشرخسارت تاخيرمدت بين دوآگهي مزايده مذكورراتوديع كنددائن پاسخ دادكه خسارت تاخيرمدت مذكوررا نخواسته است ونبايدبابت آن ،نيم عشربدهد.
راي مورخ ۱۲-۹-۴۳شورا:
اگردرآگهي مزايده مجديد،خسارت تاخيررابه همان ميزان معين در آگهي قبلي آگهي نموده باشند زائد برآن رابستانكارمطالبه نداردوتجديد آگهي هم براثراشتباه ماموران ثبت بوده بديهي است طلب نيم عشرنسبت به آن موردندارد.
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – باتوجه به ماده ۳۴ قانون ثبت ،نفس تقاضاي صدراجرائيه براي احتساب خسارت تاخير (حتي خسارت تاخيرموردبحث بالا)كافي است (راي ۱۱۷).
دوم – باتوجه به اين نكته منطوق جمله شرطيه (صدرراي شوري )اين است كه هرگاه خسارت تاخيررادرآگهي ثاني به ميزان آگهي قبلي درج كرده باشندسكوت دائن درمقابل اين آگهي وعدم اعتراض اودرقوه غمض عين ازخسارت مدت بين دوآگهي مذكوراست وطبعانيم عشربه آن تعلق نمي گيرد.مفهوم مخالف آن اين است كه هرگاه درآگهي ثاني خسارت تاخيرمدت مذكوررابيفزايندودائن اعتراضي نكرده باشدبايدنيم عشرآن راهم بدهد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۲۰۱-۲۰۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *