رای تبدیل مورد اجاره

تبديل مورد اجاره از شيشه بري به ساندويج فروشي بوده تغيير شغل محسوب است.

دادنامه شماره : ۱۴۶ – ۱۳۷۵/۰۷/۲۴

رای تبدیل مورد اجاره :

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات :

چون تقاضاي خواهان به صدور حكم تخليه عين مستاجره به استناد تغيير شغل مستاجر (خوانده) و تبديل مورد اجاره از شيشه بري به ساندويج فروشي بوده .

صدور حكم بر رد دعوي خواهان ازطرف رئيس شعبه دادگاه حقوقي ۲ به استناد اينكه شيشه بري و ساندويج فروشي دو شغل مشابه يكديگرند، بعلاوه خوانده به مدت معين تغيير شغل داده و سپس به شغل اوليه بازگشته و تغيير شغل استدامه نداشته، صحيح نبوده و برخلاف منطق عرف و قانون بوده و تخلف وي مسلم است .

رای تبدیل مورد اجاره :
مرجع : كتاب نظارت انتظامي در نظام قضائي (جلددوم) تاليف احمد كريم زاده.
ناشر : روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸