جمع دورابطه ناشي ازعقدرهن وعقداجاره ،محل تامل وترديداست

پرونده كلاسه : ۷۱/۱۵/۱۸
راي شعبه ۱۸ ديوان عالي كشور
اعتراضات وكيل …بردادنامه تجديدنظرخواسته مالاوارداست .زيرا درشرايطي كه ازنحوه استدلال دادگاه بدوي مشعربر :
۱- رددعوي مطروحه آقايان …خواهان هاي دعوي عليه آقاي (الف )مالك ملك پلاك …به خواسته الزام خوانده مزبوربه تجديداجاره گاراژپلاك مذكور
۲- رددعوي مطروحه ورود ثالث ،خواهان هاي ورودثالث عليه طرفين دعوي اصلي وبه خواسته الزام آقاي . ..خوانده اول به حضوردردفتراسنادرسمي وتنظيم اسنادرسمي وتنظيم اجاره نامه نسبت به مغازه ودكاكين متصرفي خودمشروحه دردادخواست ورودثالث چنين استنباط مي شودكه دادگاه رابطه موجودفي مابين طرفين دعوي اصلي ناشي ازقراردادمورخ …رابه عنوان رابطه ناشي ازعقدرهن دانسته است لكن از نحوه استدلال دادگاه درقسمت اظهارنظرنسبت به دعوي تقابل مطروحه ازناحيه آقاي الف عليه آقايان …وهشت نفربقيه خواندگان دعوي مزبور(متصرفين مغازه هاي گاراژمورددعوي )به خواسته تخليه عرصه واعياني موجوددرپلاك … وتقويم ساختمان واعياني احداث شده توسط آقايان …]خواهان هاي رديف ۱ راي دادگاه [به قيمت عادلانه زمان احداث جهت پرداخت وجه آن چنين استنباط مي شودكه دادگاه ضمن توجه داشتن به مفادقراردادمورخ ۲۰-۱۰-۵۶واتمام مدت قراردادمزبورباموكول ومقيدساختن حكم تخليه مغازه هاي پلاك مورد دعوي درمقابل پرداخت نصف سرقفلي تعيين شده ازطرف كارشناس مبلغ … ريال توسط آقاي مالك …به آقايان …ظاهرا براساس تبصره ۱ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ و بدون استنادصريح به تبصره مزبوروياموادي ديگرازاين قانون درواقع به نوعي رابطه موجودفي مابين طرفين دعوي اصلي رارابطه اي استيجاري شناخته است كه جمع اين دورابطه محل تامل وترديدمي باشدلذابنابه مراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته مستنداً به مواد ۳ و ۵ و بند ب ۶ قانون … مصوب ۶۷به لحاظ قابل تجزيه وتفكيك نبودن آن كلاًنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه حقوقي يك …ارجاع مي شود.
* سابقه *
راي دادگاه :
۱- درمورددعوي …به طرفيت …به خواسته الزام خوانده برتجديد اجاره گاراژبه شرح خواسته .
۲- نسبت به دعوي تقابل …به طرفيت …به خواسته تخليه عرصه گاراژ پلاك …وتقويم ساختمان جهت پرداخت وجه آن به سازنده آن كه درقراردادرهن قيدشده است .
۳- درمورددعوي ورودثالث آقايان …به طرفيت …به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه نسبت به پلاك …كه به شرح دادخواست تقابل همان پلاك مي باشد…
اولاًنسبت به دعوي مطروحه (رديف ۱)باتوجه به مندرجات پرونده و قراردادتنظيمي بين خوانده وخواهان هاواتمام مدت رهن ونحوه تنظيم قراردادواقدامات انجام شده درپرونده دادگاه ادعاراموجه ندانسته وراي به ردآن صادرواعلام مي دارد.
ثانياًدرمورددعوي تقابل مطروحه ازناحيه (رديف ۲)بادرنظرگرفتن مفاد قراردادمورخ ۲۰-۱۰-۵۶تنظيمي خواهان تقابل ودونفرخواهان هاي پرونده اصلي واتمام مدت قراردادوتوجه به سايراوراق پرونده دادگاه ادعاراموجه دانسته وراي برتخليه مغازه هاي پلاك موصوف …عليه خواندگان تقابل صادر مي شودكه درمقابل خواهان تقابل بايدنصف سرقفلي تعيين شده ازطرف كارشناس راكه مبلغ …مي شودبه آقايان …پرداخت نمايدهمچنين خواهان تقابل مكلف به پرداخت بهاي ساختمان مطابق نظركارشناس (روزساخت ساختمان ها)به دونفراخيرالذكركه مبلغ …ريال مي شودومبلغ …تومان حق الرهانه به خواندگان مذكورپرداخت نمايد.
ثالثاً نسبت به دعوي واردين ثالث باتوجه به مراتب فوق باتوجه به اين كه مالك …قراردادي نداشته وآقايان …هم حق واگذاري ملك رابه خواهان هاي واردثالث نداشته ودرنظرگرفتن سايرمندرجات پرونده به علت عدم اثبات ادعاراي به رددعوي صادرمي گردد.

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس – چاپ اول – سال ۱۳۷۶ صفحه ۱۵۳-۱۵۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *