احداث مجتمع فرهنگی عشایر

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای کمک به احداث مجتمع فرهنگی، پژوهشی و توریستی عشایر ایران به اداره کل امور عشایر استان فارس مصوبه هیات وزیران ۱۳۸۲

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورهیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱٫۱۱۰۱۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶-تصویب نمود :

مبلغ سه میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای‌) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، برای کمک به احداث مجتمع فرهنگی‌، پژوهشی و توریستی‌ عشایر ایران‌، در اختیار اداره کل امور عشایر استان فارس قرار گیرد.

این مبلغ پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مذکور، برابر قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد.
محمدرضا عارف‌ – معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور