به لحاظ غير قانوني بودن جريان ثبت ملك اثري بر آن مترتب نيست
  تاريخ ۷-۱۱۲-۷۲شماره راي : ۶۵۱-۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

گزارش جريان پرونده:
آقايان يداله وابوالفضل وبانوان بتول وربابه فرزندان حسين به طرفيت عموي خود آقاي حاجي حسن دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت پلاك ۲۶۶۳ واقع در آذرشهر بنام وي ثبت گرديده كه پس از فوت نام برده ملك در اختيار خوانده كه عموي آن ها است قرار داشته ودر آن كشاورزي مي نموده تا اين كه در سال ۱۳۶۱ با توسل به شهادت غير واقعي چند تن از نزديكان خويش ملك را به نام خود به ثبت رسانده وسند مالكيت دريافت نموده است كه با توجه به مفاد فوق درخواست رسيدگي وصدور حكم به شرح خواسته را دارند پرونده در شعبه ۶ دادگاه حقوقي يك تبريز مورد رسيدگي واقع آقاي اسماعيل به وكالت از خوانده در دادرسي وارد واظهار داشته طبق سندعادي مورخ ۱۹ جمادي الاول ۱۳۵۵ قمري مرحوم حسين مورث خواهان ها ومحمد علي سهم مورثي خود را از پلاك ادعايي در ۵۱ سال قبل به صورت قطعي به موكل فروخته وبا تسليم مبيع ثمن را دريافت نموده اند وموكل از آن تاريخ در اين ملك تصرف مالكانه داشته وبر اساس تصرفات مالكانه باداره ثبت اسناد مراجعه وملك را به نام خود ثبت نموده وسند دريافت نموده است كه با اين ترتيب واولاً مورث خواهان ها سهم خود را در پلاك مورددعوي واگذار ثانياً ملك مورد دعوي جريان ثبتي خود را طي وبا انجام تشريفات قانوني به نام موكل در دفتر املاك ثبت گرديده ومورد مشمول قانون ثبت مي باشد وبالاخره مورث خواهان ها در سال ۱۳۲۲ فوت نموده چنان چه خواهان ها حقي در پلاك مزبور براي خود قائل بوده آن را جزء ماترك قلمداد وباداره دارايي اعلام مي نمودند وحسب مندرجات دفتر اظهار نامه ثبتي كه در ۲۹-۵-۳۱تنظيم شده در تهران نام مالك اسم حسين آقا ولد بيوك آقا ومحمد علي قيد واظهار نامه موكل تسليم شده كه اين مراتب نشانگر اين مي باشد كه ملك به طور موروثي از مرحوم بيوك آقا به فرزندش يعني حسين موروث خواهان ها ومحمدعلي وحسن رسيده است ودر سند مالكيت به پلاك ۲۸۳۷ كه در جنوب پلاك ۲۶۶۳ واقع است ودرسال ۱۳۱۴ سند صادر شده حد شمالي را بپلاك ۲۶۶۳ ورثه مرحوم بيوك آقا محدود نموده است كه بنا به جهات مذكور رد دعوي مورد تقاضا است خواهان ها در جلسه دادرسي سند عادي مورد استناد وكيل خوانده را فاقد اصالت ومجهول اعلام نموده اند كه دادگاه مراتب را به وكيل خوانده اعلام ومشاراليه سند عادي مزبور را جهت رسيدگي به اصالت آن با بقاء در استفاده از آن به دادگاه تسليم كه خواهان ها جهت رسيدگي باادعاي جعليت واساس تطبيق امضاء مسلم الصدور مورث خويش را در ذيل سند مربوطه به پلاك ثبتي ۳۴۸۱ اداره ثبت آذر شهر معرفي مي نمايد نامه واصله از اداره ثبت اسناد به شماره ۱۰۷۷۲- ۱۲-۱۲-۶۵كه به پيوست آن فتوكپي صورت جلسه تحقيقات محل ارسال گرديده حكايت بر اين مي نمايد كه حسب دفتر توزيع اظهار نامه پلاك ۲۲۶۳ واقع در آذر شهر بخش ۱۲ تبريز به نام حسين آقا ولد حاجي بيوك آقا ومحمد علي به عنوان باغ روهخوارقان معرفي گرديده وطبق صورت مجلس تحقيقات محلي احراز تصرف در ۳-۳-۶۱از طرف آقاي حسين تقاضاي ثبت گرديده ودر پرونده ثبتي هيچ گونه سند انتقالي مشاهده نمي شود وسند مالكيت به نام متقاضي ذيل شماره ۱۷۹۶۶ صادر وتسليم شده است دادگاه قرار رسيدگي به صحت اصالت مستند ابزاري وكيل خوانده را صادر واز دوتن از كارشناسان خط جهت تطبيق امضاء اعلام نظريه دعوت كه كارشناسان در جلسه مورخ ۱۷-۵-۶۶پس از تطبيق امضاي ذيل سند عادي مورد ادعاي جعل با امضاي ذيل سند مالكيت بپلاك ۳۴۸۴ وسند شماره ۱۹۹۳۲ –10-2-1327متفقاً اعلام نظر مي نمايند كه امضاء منتسب به مورث خواهان ها در ذيل ورقه عادي مستند وكيل خوانده با امضاء مسلم الصدور انطباقي ندارد كه نظريه مزبور ومورد اعتراض وكيل واقع در همين خلال آقاي سعيد به وكالت ازخواهان ها در دادسراي وارد وبه پرونده كيفري مطروحه بين طرفين در همين رابطه استناد دادگاه به لحاظ اعتراض وكيل خوانده بر نظريه كارشناسان از دو نفر كارشناس خط ديگر جلب نظر كه نظريه دوكارشناس اخير نيز بر عدم احراز اصالت امضاي ذيل ورقه عادي مورد اشاره دلالت مي نمايد دادگاه دردادنامه شماره ۵۳- ۱۰-۳-۶۷بر اساس نظريه كارشناسان خط كه اصالت سند عادي مدركيه مورد استناد وكيل خوانده راتاييد ننموده ومندرجات دفتر اظهار نامه وصورت مجلس تحقيقات محلي ارائه شده از طرف اداره ثبت آذر شهر در احراز تصرف خوانده كه در آن به سند عادي مورد ادعا اشاره نشده دعوي خواهان ها را ثابت تشخيص وحكم بر بطلان سند مالكيت پلاك مورد دعوي صادر كه اين حكم ازجانب وكيل خوانده مورد تجديد نظر خواهي قرار گرفته وپرونده در شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور مورد رسيدگي واقع وطي دادنامه شماره ۶۰-۲۱ – 126-68 دادنامه تجديد نظر خواسته را به جهات ذيل نقض وجهت رسيدگي واظهار نظر به شعبه ديگر حقوقي يك تبريز ارجاع وموارد نقص عبارت اند از اين كه خواهان ها بااستناد يك برگ استشهاديه كل پلاك را متعلق به مورث خود دانسته اند و وكيل آن ها به پرونده كيفري كلاسه ۶۶-۶۰۳ اسناد در حالي كه وكيل خوانده اظهار داشته پلاك مورد بحث ملك موروثي پدر خواهان ها وشخص خوانده وبرادر ديگر وي محمد علي بوده كه خوانده سهم دو برادر را خريده است ودر دفتر ثبت اظهار نامه نيز پلاك كاملاً مشخص نيست كه كلاً متعلق به مورث آن ها بوده يا اين كه بين سه فرزند بيوك مشترك بوده است كه اقتضاء دارد با تحقيق از شهود ومطلعين قضيه ودر صورت لزوم معاينه وتحقيق محلي وملاحظه سوابق پرونده كيفري استنادي وعند الاقتضا ء پرسش راجع به متراژ زمين مورد ادعا ومقايسه آن با واحد سنجش محلي در صورت مالكيت انحصاري مورث خواهان ها به ابطال كل سند والا به ميزان سهم اقدام نمايند كه پرونده در شعبه سوم دادگاه حقوقي يك تبريز مورد رسيدگي واقع دادگاه پرونده ثبتي پلاك مورد دعوي ( ۲۶۶۳ ) وپلاك ۲۷۳۷ را مطالبه وخواهان ها جهت اخذ توضيح در خصوص مساحت ملك واين كه چه مقدار آن متعلق با آنان است دعوت از وكلاي طرفين نيز دعوت خواهان ها اظهار نموده اند از ملك مورد دعوي يك سوم پلاك ۲۶۶۳ متعلق به مورث ما بوده وپس از نظر ثبتي كل پلاك متعلق به مورث مي باشد ودر مورد ميزان مساحت اطلاعي نداريم چون پلاك متعلق به سه نفر بوده يكي حسين وديگر محمد آقا وسومي حسن وكيل خوانده اعلام نموده كه پلاك به نام سه برادر بوده كه مورث وخواهان ها وبرادر ديگر خوانده به نام محمد علي سهم خودرا به موجب سند عادي بخوانده فروخته اند دادگاه مندرجات پرونده ثبتي بپلاكهاي مزبور رامنعكس وخلاصه پرونده كيفري كلاسه ۶۶-۶۰۳ دادگاه حقوقي ۲ مستقل آذرشهر كه در آن خواهان ها بوكالت سعيد … عليه آقاي حسن به عنوان جعل سند عادي مورخ ۱۹ جمادي الاول ۱۳۵۵ قمري واستفاده ازسند مجهول وكلاهبرداري شكايت نموده ومتهم مدعي موروثي بودن ملك مورد دعوي گرديده ودادگاه حقوقي ۲ مستقل آذر شهر تا حصول نتيجه پرونده حقوقي اقدام ديگري به عمل نياورده است منعكس ودادگاه قرار معاينه وتحقيق محل نظر كارشناس جهت تعيين مقدار مساحت شش دانگ پلاك مورد دعوي وتطبيق خود آن با املاك مجاور بالاخص پلاك ۲۷۳۷ واحراز اين قضيه كه پلاك كلاً متعلق به مورث خواهان ها بوده يا بين سه فرزند مرحوم بيوك آقا مشترك بوده است صادر وبه نيابت قضايي جهت اجراي قرار به دادگاه حقوقي ۲ مستقل آذر شهر داده كه دادگاه مستقل مذكور قرار را اجرا وكارشناس نيز نظريه خود را در اين كه مساحت پلاك ۶۹۵۳ متر مربع است با ترسيم كروكي محل تسليم دادگاه پس از اعاده پرونده از مرجع نيابت وتشكيل جلسات دادرسي لازم كه در آن ها كراراً وكيل خوانده در خواست كارشناسي ديگر در خصوص سند مدركيه در تطبيق با امضاء مسلم الصدور حسين در ذيل اسناد ديگر رانموده بالاخره با اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره ۲۶۸- ۱-۱۲-۷۱با توجه به سوابق پرونده ثبتي ملك مورد دعوي وپلاك مجاور جنوبي آن به شماره ۲۷۳۷ كه خلاصه آن ها در پرونده منعكس گرديده وملاحظه مندرجات پرونده كيفري شماره ۶۶-۶۰۶ دادگاه حقوقي ۲ مستقل آذر شهر كه خلاصه آن در پرونده درج شده ومفاد دفتر توزيع اظهارنامه كه در آن پلاك به نام مورث خواهان ها محمدعلي معرفي شده ومندرجات صورت مجلس تحقيق محل در احراز تصرف مالكيت رقبه مورد دعوي كه در آن هيچ سند انتقالي ابراز وارائه نشده ومبايعه نامه عادي مورخ ۱۹ جمادي الاول ۱۳۵۵ قمري مورد استندا وكيل خوانده كه نسبت به آن اعلام جعل گرديده وبه موجب نظر چهارنفر كارشناس متخصص در امر خط اصالت امضاء مورث خواهان ها در تطبيق با امضاء مسلم الصدورتاييد نگرديده وبا استناد بر وحدت رويه شماره ۱۸۸- ۳-۲-۱۳۶۶هيئت عمومي ديوان عالي كشور قانون ثبت ناظر با ملاكي است كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده وهمچنين انتقالي كه موافق قانون انجام يافته باشد ودر مانحن فيه به لحاظ غير قانوني بودن جريان ثبت ملك اثري مترقب نيست ودر نظريه كارشناس املاك حدود ملك با مجاورين مطابق ومساحت ۶۹۳۵ متر مربع اعلام خواهان ها را ثابت تشخيص وحكم بر ابطال سند مالكيت صادره در مورد پلاك مورد دعوي به ميزان ثلث (دو دانگ مشاع از شش دانگ )صادر كه وكيل خوانده از اين دادنامه تجديد نظر خواهي تبادل لوايح انجام پرونده به اين شعبه ارجاع شده مفاد لوايح طرفين در مشاوره بررسي خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره ۲۶۸- ۷۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
ايرادات واعتراضات تجديد نظر خواه عمدتاً در ماهيت دعوي وتكرار مطالبي است كه دردادگاه عنوان نموده ومستدلاً مردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته با توجه به مستندات ومباني مذكور در آن وعدم ايراد واعتراض موثري نسبت به آن وعدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي ابرام مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *