بهای خواسته خلع ید

بهاي خواسته در دعوي خلع يد غاصبانه يا استيجاري يا اماني.

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري.

۱۳۱ شماره ۱ هفته دادگستري صفحه ۸

بهای خواسته خلع ید :

در مورد دعوي خلع يد غاصبانه يا استيجاري و يا اماني نسبت بملكي كه سند مالكيت آن صادر شده خواسته بايد تقويم شود يا خير؟

بهای خواسته خلع ید :

كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در تاريخ ۱۳۴۲/۱۰/۱۸ درباره سئوال فوق چنين اعلام نظر نموده است :

دعوي خلع يد اگر بعنوان رفع يد غاصبانه اقامه شود بر طبق بند يك ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي مدني مالي است و بهاي خواسته بايد معين بشود اعم از اينكه دعوي مستند به سند مالكيت باشد يا سند رسمي يا عادي ولي دعوي تخليه يد از اعيان مرهونه و مستاجره بموجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون مزبور غير مالي است .
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري.
در زمينه : مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري.
از انتشارات : دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري.
با همكاري : آقايان محمود سلجوقي يداله اميني.