دادگاه تصرفات خوانده را بلا مجوز و غاصبانه نمي داند
تاريخ رسيدگي:۲۳/۳/۷۳ شماره دادنامه:۱۰۲/۷۳/۱۹
مرجع رسيدگي:شعبه ۱۹ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده:
اداره كل زمين شهري همدان عليه آقاي اردشير به خواسته خلع يد از پلاك۹۸ فرعي زا۴ اصلي بخش يك همدان دادخواست تقديم كرده و توضيح داده پلاك۹۸ فرعي از چهار اصلي بخش يك همدان در مالكيت جمهوري اسلامي قرار داد اخيرا"توسط خوانده تصرف شده اقدام به احداث اتاقك۳×3 نموده ادامه كار واگذاري و تصرف متقاضيان كه جهت همان قطعات قرارداد واگذاري منعقد كرده اند تعويق افتاده لذا رسدگي به تصرف عدواني وي وحكم خلع يد از پلاك را دارد خوانده اولا" به تقديم خواسته اعتراض و تقاضاي ارزيابي خواسته را نموده مضافا" چنين دفاع كرده است خواهان مدعي است اخيراو عدوانا" من زمين را متصرف شده ام حال ان كه برابر مبايعه نامه پيوست اينجانب زمين را خريده ام تصرفات بر اثر ربيع شرعي اجام شده وتصرف عدواني صادق نيست در نتيجه محكوم برد است خواهان دليلي بر اينكه زمين ملكي انجانب در محدوده پلاك ۹۸/۴ قراردارد و تقديم تقديم نداشته فرست ابراز سند مالكيت دليل بر تعلق زمين انجانب به خواهان ندارد تقاضاي رد دعوي را دارد دادگاه حقوقي۲ با توجه به تقديم خواسته قرار عدم صلاحيت صادر كرد دادگاه حقوقي يك نيز به صلاحيت حقوقي۲ نظر داده اختلاف محقق وشعبه۲۴ ديوان عالي كشور با اعلام صلاحيت حقوقي يك همدان حل اختلاف نموده است نماينده قضائي خواهان در جلسه اظهار داشته به استحضار ميرساند پلاك۴ اصلي بخش يك در سال۶۶ در اجراي ماده۹ قانون زمين شرعي با رعايت تشريفات قانوني به تملك دولت در امده و سند صادر شده خوانده به استناديك فقره قول نامه عادي منقداري از پلاك مذكور را غير قانوني متصرف شده با توجه به تبصره ذيل ماده۶ قانوني اراضي شهري و تبصره ذيل ماده ۷ ومواد۴۷ و۴۸ و۲۲ قانون ثبت و قول نامه مذكور قابل اسناد ثبت تصرف خوانده بلامجوز است و مشمول ماده ۳۰ ق.م مي باشد دليلي بردوجود اعياني قبل از تملك دولت وجود ندارد تامين دليلي مربوط به سال ۶۹ ومثبت ادعا نيست لذا تقاضاي صدور حكم دارد وكيل پرونده را در اجراي ماده۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت دليل بر تصرفات ايشان قبل از تملك دولت نيست در اين مورد تاكنون كارشناس صورت نگرفته خوانده دفاع كرده بر خلاف ادعاي خواهان اينجانب قطعه باغ مورد معامله را از آقايان شريفي وكريم خاني در سال۱۳۵۷ و ۱۳۵۶ خريده ام از تاريخ مذكور مستمرا" در باغ مزبور تصرفات مالكانه داشته ام خواهان قبلا" عده اي از
جمله بنده در دادسراشكايت كرده و دعوي مزبور ان فسخ حكم شعبه سوم دادسرا در شعبه اول دادگاه۱ همدان مردود شناخته شده و راي صادره در شعبه ۲۴ ديوان عالي كشورتاييد شده است و فتوكپي راي شماره۱۷۷/۱۲۴-۱/۴/۷۲ را تقديم مي دارد نماينده خواهان را اعلام داشته راي مذكور نيز در دعوي نيست چه مربوط است به مدت تصرف كه بيش از يك ماه بوده رسيدگي شكلي بوده موثر در ماهيت نيست دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام خلاصتا" چنين راي داده است (در خصوص دعوي مطروحه به خواسته خلع يد از پلاك ۹۸/۴ حومه يك همدان با توجه به محتويات پرونده و مستندات خوتنده كه دلالت بر خريداري ملك متنازع فيه در۲۵/۶/۵۶ دارد و طبق شماره ۸۲۶-۹/۱۲/۶۵ موضوع هياُت رسيدگي(حذف واصلاح مواردي از قانوني ثبت اسناد واخنلافات بعدي مصوب ۱۳۶۵ و طرح شكايت تصرف عدواني و برچيده شدن بلوك هاي چيده شده ازطرف خواهان دردادسراي همدان عليه عدهاي از جمله خوانده مردود شناخته شده وبا عنايت به اوراق پرونده چون ايراد واشكالي بر معامله انجام شده و ملك مورد اختلاف ملحوظ نمي باشد نظر به اينكه خواهان از پنجم ابان ۶۷ قائم مقام قانوني مالكين و فروشندگان اوليه ملك مورد معامله مي باشد كليه تعهدات بر مالكيت اوليه نسبت به ملك مزبور بر ذمه مالك فعلي ميباشد عليهذا دادگاه تصرفات خوانده را بلا مجوز وقاصبانه نميداند نتيجتا" خلع يد از مورد نزاع فاقد وجاهت قانوني تشخيص وحكم به رد دعوي صادر مي گردد نسبت براي صادره تجديد نظر خواهي شده در اين رابطه پرونده در شعبه۱۹ ديوان عالي كشور مطرح شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا با مداقعه در ائراق پرونده ودادنامه شماره۳۰۷-۷۲ شعبه دوم حقوقي يك همدان ولوايح طرفين مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
بسمه تعالي
تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره۳۰۷-۷۲ شعبه دوم حقوقي يك همدان با توجه به اساس و تشخيص و استنباط دادگاه به نحوي نيست كه باركان ان خللي وارد لورده و مشمول هيچ يك از شقوق ماده۱۰ قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها نميباشدعليهذا ضمن رد اعتراضات دادنامه فوق الاشعار تاييد ميگردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *