بقا اجاره پس از انقضاي مدت – اجاره فضولي
راي شماره : ۶۰۱ – ۱۱-۸-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
شخصي عرصه واعيان خانه اي رابه بيع شرط دادودرسنددونكته تصريح شد:
الف – منافع آن ،نقل به ديگري نشده است .
ب – بايع شرطي حق هيچ گونه معامله ونقل وانتقال اعم ازصلح حقوق وغيره ندارد.
بااين وضع ،بايع شرطي يك روزپس ازتنظيم اين سند،يك باب مغازه از اعيان موردوثيقه رابه ثالث (شوهرخود)اجاره رسمي به مدت شش ماه داد. اجرائيه شرطي صادرشدودرآگهي مزايده به اجاره مذكوراشاره كردندسند انتقال اجرائي صادرشد(به نام بستانكارشرطي )منتقل اليه تخليه مغازه رانيز خواستارشدبه استناداين كه بايع شرطي نظربه دلالت سندشرطي حق اجاره نداشته است وذكراجاره درآگهي مزايده اعتبارسندشرطي رانمي تواندازبين ببردو مسقط حق بستانكارشرطي نمي تواندباشدوبرعدم اعتراض بستانكارشرطي به درج اجاره درآگهي مزايده ،اثري مترتب نيست .
اداره اجرانظردادكه باوجودقانون مالك ومستاجررابطه استيجاري قطع نمي شودوامراجاره آگهي مزايده درج شده است وحاضراست باحفظ وضع موجودمغازه راتحويل دهد.هيئت تجديدنظرراي مذكورراتاييدكرد. بستانكارشرطي شكايت كرد.
راي مورخ ۱۱-۸-۴۷شورا:
دامه جريان كاردراجرااشكالي ندارد.
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول -اجاره يك باب مغازه اجاره فضولي است كه باردذي نفع (يعني بستانكارشرطي )باطل شده است .
دوم – سندرسمي اجاره فضولي كه مباين بادلالت سندشرطي مقدم التاريخ است چون برخلاف قوانين جاري كشورتنظيم شده است طبق مواد۱۲۸۷-۲۹۴ قانون رسمي نيست .
سوم – به فرض رسمي بودن سنداجاره چون موعداجاره منقضي شده است بقا رابطه اجاره بين موجرومستاجرجزمنجزات سندنبوده محتاج به اعمال نظر قضائي است وذي نفع بايدبه دادگاه مراجعه كندودراين زمان اجرائيه به اعتبارلازم الاجرابودن سندرسمي بايداجراشود(نظيرراي ۷۵).
چهارم – به فرض رسمي بودن سنداجاره چون سندمعارض است سندمقدم اجرامي شودذي نفع (مستاجر)كه متمسك به سندموخراست به دادگاه مراجعه كند واگرامراجاره درسندانتقال اجرائي هم درج شده باشدبازهم سندانتقال اجرائي كه معارض باسندشرطي است بايداصلاح شود(راي ۵۹۴)وبه هرحال سبب قانوني كه اعتبارسندشرطي مقدم التاريخ راازبين برده باشدمشاهده نمي شود. (نظيرآرا۱۰-۱۱-۱۴-۵۸-۲۶۱-۲۶۳)
پنجم – مقصودازادامه كاردراجرا،تخليه يك باب مغازه است .

مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۷۳۴-۷۳۵
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *