عقداجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي گردد
كلاسه پرونده : ۱۳/۱۲۷۶۰۶/۶٫۲۵۷۶/۷۴۸۰
شماره دادنامه : ۵۷۸و۵۷۷ و۲۵-۶-۷۵
تاريخ رسيدگي : ۲۲/۹/۱۳۷۲
فرجامخواه : آقاي ((الف ))باوكالت آقايان ((ب ))و((ج ))
فرجامخوانده : آقاي ((د))
فرجامخواسته : دادنامه شماره ۱۲۱۱۱۱۱۲۱۱۳/۳/۷۲ شعبه ۱ دادگاه حقوقي يك …
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : درتاريخ ۳۱-۳-۶۶تجديدنظرخواه به طرفيت تجديد نظر خوانده دادخواستي به خواسته الزام به تخليه جريب ملك وباغ واقع در…وپرداخت مبلغ ۹۳۳۰۰۰ ريال اجاره معوقه تقديم وبه استنادقرار دادودرفقره سند رسمي واستشهاديه تقاضاي رسيدگي نموده است .آقاي ((ه))به وكالت ازخوانده واردشده است .ازطرف ديگردرتاريخ …آقاي (س ))به وكالت ازتجديدنظرخواه به طرفيت تجديدنظرخوانده دادخواستي به خواسته تحويل دادن پنج جريب زمين واتاق وسالن مرغداري مقوم به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال والزام وتحويل دادن اشياءولوازم مرغداري مقوم به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال ومطالبه واجرت المثل پنج جريب زمين مورد بحث ازسال ۶۴ لغايت اين تاريخ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ريال تقديم وبه استناد پرونده مذكوردربالا وتامين دليل ومعانيه وتحقيق محلي تقاضاي رسيدگي نموده است .
وازطرفي درتاريخ ۱۵-۶-۶۶ آقاي ((ه)) به وكالت آزآقايان ((ك )) و ((گ ))به طرفيت تجديدنظرخواه تحت عنوان تقابل دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريالي علي الحساب متقابلاًدرپرونده ۶۶/۳۹۱ق ۸ ازبابت كاركردزراعي زمين پلاك ۳۳اصلي …كه فعلا"مبلغ ۵۰ريال تمبر ابطال مي گرددوتعيين كاركردطبق نظريه كارشناس تقديم وبه استناد پرونده دعوي اصلي ورسيدهاواستشهاديه واظهارنظركارشناس ومعاينه و بازجويي محل تقاضاي رسيدگي نموده است .سرانجام هرسه پرونده ضميمه يكديگرشده است .دادگاه قرارهاي معاينه وتحقيق محلي صادره رادر تاريخ هاي ۲۰-۸-۶۸ و۹-۱۲-۶۸  اجراوسپس قرارارجاع به كارشناس صادر واسقراعاً اقدام به انتخاب كارشناس شده و پس ازتحصيل نظريه كتبي كارشناس واخطاريك هفته اي درتاريخ ۵/۲/۷۰ شعبه ۸ دادگاه حقوقي ۲ بااشاره به اينكه كارشناس كاركردزراعي زمين مورددعوي را مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ريال تعيين كرده است به اعتبارصلاحيت دادگاه حقوقي يك … قرارعدم صلاحيت صادركرده است وشعبه اول دادگاه اخيرالذكر دستور تكميل پرونده هاراداده است وآقاي ((ن )) به وكالت ازآقاي ((د)) واردشده است وبعداً قراراخذتوضيح ازكارشناس صادرگرديده است . و متعاقبا"قراراخذتوضيح ازطرفين نيزصادرشده است .سرانجام درتاريخ ۱-۴-۷۱ پايان رسيدگي اعلام وچنين انشاءنظريه گرديده است :
(…جهت رسيدگي به ادعاقرارمعاينه وتحقيق محلي باجلب نظركارشناس صادروكارشناس قطعه اول ۵۰جريبي را منطبق باسند…ابتياعي خواهان اعلام وحدود آن را…ومعادل ۵۰جريب اعلام نموده و قطعه دوم را جزو اراضي حيات شش دانگ قريه …اعلام نموده باتوجه به صورتمجلس كه پنج جريب زمين وسالن واتاق مرغداري راجزء قطعه ۵۰جريبي معلوم وتوصيف نموده است وباتوجه به اين كه خواهان اصلي درجلسه مورخ ۲۲-۸-۱۳۷۰ نسبت به مازاد۵۰جريب اعلام نموده كه ۲۵جريب ملكي اين جانب را((ت )) اجاره داده است كه خودقرينه اي برعدم تحويل اين مقدار به خوانده اصلي است .نيز نظربه صورتمجلس تامين دليل مضبوط در پرونده و نيز معاينه وتحقيق محلي كه مويدمالكيت خواهان براتاق وسالن مرغداري واشياءآن عبارتندازباسكول وحديده ولوازم آبخوري وتانكرآب مي باشد بنائا"علي هذا درخصوص ادعاي خواهان اصلي اولا"بااثبات اينكه ۵۰جريب زمين قريه …و با حدود مندرجه دفوق به خوانده اصلي تحويل شده و اينكه اين قطعه مشتمل برپنج جريب واتاق وسالن مرغداري است و اينكه مدت اجاره منقضي شده وموضوع تصرفات خوانده منطبق است باسندابتياعي خواهان لذامستندا"به ماده ۴۹۴ قانون مدني عقيده برتخليه و تحويل ۵۰جريب زمين به شرح نظريه كارشناس واتاق وسالن ومرغداري وباسكول وحديده ولوازم آبخوري وتانكرآب درحق خواهان داردنيز با توجه به اينكه خوانده درميزان مال الاجاره مناقشه اي ندارد و مديونيت خود راازسال ۶۴پذيرفته بنابراين تازمان تقديم دادخواست ۳۸۱/۶۶مجموعا" مبلغ ۸۷۴۹۶۰ ريال بابت اجرت المثل درحق خواهان عقيده برمحكوميت خوانده اصلي دارد.درخصوص مطالبه كاركرد نظربه اينكه كارشناس منتخب ارزش كاركردخوانده اصلي رابه قرارجريبي ۰۰۰/۵۰ريال تعيين واعتراض موثري نسبت به آن نگرديده عقيده بر محكوميت خواهان اصلي خوانده متقابل به پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ريال درحق خواهان تقابل دارد.ساير ادعاي خواهان تقابل برمطالبه پول موتور و برق وغيره و نيزبنابه ادعاي خواهان اصلي موجه به نظر نمي رسدعقيده به رد دارد…)متعاقباً درتاريخ ۱۲-۳-۷۱به وقت فوق العاده براساس نظريه مزبور انشاء راي شده كه منتهي به تجديدنظرخواهي گرديده است .اعتراض اين است كه موكل هرگز اقراربه تحويل ندادن ۲۵ جريب ننموده است و كارشناسي هم نقص داشته وپاسخ مثبت منجز نبوده است وبه اقرارنامه قاطع خوانده بر تحويل گرفتن ۷۵جريب واظهارات مطلعين وجه نشده است وتنها دررابطه با۵۰جريب راي مثبت صادرگرديده وبقيه رد شده است كه جاي تعجب است . اعتراضنامه عينا"هنگام شور قرائت مي گردد.هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد.پس از قرائت گزارش آقاي …عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
بسمه تعالي .باتذكراينكه تجديدنظرخواهي ناظراست به آن قسمت از دعوي تجديدنظرخواه موضوع سند رسمي ۲۶۲۹۸۱۲/۱۲/۵۱ ضمن دادنامه شماره …محكوم به رداعلام گرديده است .با لحاظ محتويات پرونده بر اين قسمت ازدادنامه به جهات آتي اشكال وارداست ۱٫موردانتقال سند رسمي موصوف به تجديدنظرخواه موردتاييدثبت محل درپاسخ به استعلام قرارگرفته ودرقرارداد عادي اجاره مورخ۲-۹-۶۳نيز جزو مورداجاره بوده كه به امضاءتجديدنظرخوانده رسيده است .۲٫تجديدنظرخوانده هيچ گونه دليل قانوني در ارتباط بااجاره ادعايي با((ت ))به دادگاه نداده است ۳٫تجديدنظرخواه درارتباط با اظهارات منتسب به خود ضمن صورتجلسه ۲۲-۸-۷۰مدعي است آنچه وي در صورتجلسه مزبور توضيح داده صحيحاًدرصورت جلسه نقل نگرديده و برداشت دادگاه ازآن با گفته وي مطابقت ندارد.تقديم دادخواست و مدافعات مكرر در جريان دادرسي و اعتراض به نظريه دادگاه مي تواندقرينه برصحت اين ادعاباشد.به هر حال توضيح مذكوربااخذتوضيح ازنام برده براي رفع ابهام ومشخص بودن اظهارات ضرورت داشته است ۴٫دليلي بر صوري بودن قيد اين قسمت در قرارداد عادي اجاره ابراز نشده است ۵٫باتوجه به آن قسمت از پلاك موضوع سنديادشده كه ذيل سندبه عنوان اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضي استنادگرديده لازم بوده بااستعلام ازثبت وتحقيق كافي ميزان باقيمانده و موردانتقال دقيقا"باتعيين اينكه يك حبه معادل چند جريب و چند قفيزمي باشدروشن گردد و با لحاظ نظريه كارشناس راجع به قسمت دوم مورد تصرف تجديد درخوانده مورد ادعا مورد بررسي قرارگيرد وكم و كيف آن روشن شود.علي هذابانقض اين قسمت از دادنامه موصوف رسيدگي به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك محول مي گردد.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، ۱۳۷۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *