شروع عملیات ساختمانی

برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی

احتراماً،‌ با عنايت به اينکه منبعد برگ شروع عمليات ساختماني همراه با پروانه ساختماني در شهرداري منطقه وقوع ملک صادر خواهد گرديد.

لذا مناطق موظفند تا برگ شروع عمليات ساختماني را به همراه تصوير ضمائم آن (نمونه برگ فوق و ضمائم آن پيوست گرديده است)، همراه با رونوشت پروانه مربوط به شخص مهندس ناظر تحويل ايشان داده و رسيد دريافت نمايند.

مهندسين ناظر موظفند، قبل از شروع عمليات ساختماني، پس از تکميل مندرجات برگه فوق و ضمائم آن، شخصا نسبت به ارائه آن به منطقه اقدام نمايند.
بديهي است رعايت مفاد بخشنامه‌هاي شماره ۸۰/۸۱۰۰۸۵۸۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ و ۸۰/۸۲۰۰۵۹۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۰/۲۲ (تصاوير پيوست) کماکان الزامي مي باشد.