بخشنامه شرکت های تعاونی

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۰۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری».

شماره ۹۰۰۰/۱۲۰۶۳/۱۰۰ – ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۰۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۱۲۰۲۸/۱۰۰ – ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به ضرورت هماهنگی­های لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت­های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری، بدینوسیله مقرر می گردد، دادستان­های سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پرونده­های این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند.
دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استانها، مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و می بایستی گزارش موردی از اقدامات بعمل­آمده را به حوزه ریاست قوه­قضائیه ارسال نماید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی