بخشنامه اخذ هزینه دادرسی

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی».

شماره ۹۰۰۰/۲۷۹۵/۱۰۰ – ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ – ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

۱) در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (۵/۵% محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵% محکومٌ به) است.

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

مبالغ به ریال

ردیف

عنوان

بدوی

واخواهی

تجدیدنظر

فرجام خواهی

اعاده دادرسی و اعتزاض ثالث

۱

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۲

دعاوی مربوط به امورتجاری و شرکتها

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۳

دعاوی مربوط به اسناد سجلی

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۴

امور حسبی

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۵

دعاوی مربوط به امور خانواده(موضوع صلاحیت دادگاه خانواده)و تامین خواسته و دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوی قابل فرجام

۴۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۶

درخواست تامین خواسته و دستور موقت به استثناء امور خانواده

۱/۰۰۰/۰۰۰

۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۷

اعتراض به آراء مراجع غیر دادگستری

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۸

دعاوی قابل فرجام

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۹

سایر دعاوی

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است.
ـ هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده) : /۴۰۰/۰۰۰ ریال
ـ هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء : /۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا /۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال
د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.
هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۳) درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.
این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه‌های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی