ایجاد منطقه اقتصادی نساجی

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد به منظور فعالیت در صنایع نساجی.

‌وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه‌شماره .۷۶۳۰۵ت ۱۹۰۳۷ ه‍ـ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۹) و به استناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی بند “‌د” تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع تصویبنامه شماره .۴۲۸۹۰ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۳) تصویب نمودند :

‌منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد صرفاً به منظور فعالیت در صنایع نساجی در مساحتی به میزان پانصد و هفتاد (۵۷۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که از‌ شمال به زمین انبارهای عمومی و کارخانه صنایع لاستیک یزد، از شرق به زمین شهرک صنعتی، از جنوب به خط لوله انتقال نفت به یزد و از غرب به‌باقیمانده پلاک یک فرعی (۶۶۴۶) از بخش (۹) یزد محدود است ایجاد و شرکت شرکهای صنعتی یزد به عنوان سازمان مسؤول منطقه یاد شده تعیین‌ می‌شود.

‌منطقه یاد شده به میزانی که حصارکشی شده و مورد تأیید گمرک ایران قرار گیرد، عملیاتی می‌شود حدود اختیارات سازمان مسؤول منطقه یادشده‌ بر طبق تصویبنامه شماره .۴۲۸۹۰ت ۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات کشور است.
‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
تاریخ تصویب : ۱۳۷۸/۱۲/۲۵
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران