ايجاد اعياني با اجازه موجر بوده است

تاريخ رسيدگي : ۷-۴-۷۲
شماره : ۲۰۱/۷۲/۱۹
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۹ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي (غ ) عليه آقاي (ش ) در تاريخ ۲-۶-۶۴دادخواستي به خواسته صدور حكم به قلع مستحدثات واقع درملك مورد اجاره خوانده كه قبلاً برابر حكم قطعي صادر در پرونده ۱۵۴-۶۴ مدني عمومي به انتزاع يد زارعين ملك محكوم گرديده تقديم دادگاه نموده و به استناد فتوكپي هاي مصدق دادنامه شماره ۳۰۲-۶۴ پرونده فوق الذكر و پرونده اجرائي و با اين توضيح كه خوانده در ملك نسق زراعي وي مستاجر بوده و مدتي است از پرداخت اجاره بهاء خودداري كرده و محكوم به خلع يد شده و در قسمتي از ملك مستحدثاتي ايجاد كرده خواستار صدور حكم به محكوميت خوانده شد آقاي … به وكالت از خوانده عليه خواهان در تاريخ ۶-۸-۶۴ داخواست تقابلي مبني بر مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال هزينه اعياني مستحدثه نسبت به سهم خودش در زمين هاي زارعي روستاي آچاچي و در تاريخ ۱۹-۹-۶۴دادخواست ديگري عليه آقاي … به خواسته اثبات حيله وتقلب وي در ارائه سند عادي منفسخ شده مورخ۲۴-۱۰-۶۴ در ارائه پرونده كلاسه ۱۵۴-۶۴ مدني تقديم دادگاه نموده و به استناد استهشاديه محلي و سند عادي مورخ ۲۴-۱۰۶۴و با اين توضيح كه موكلش كشاورز خوانده بوده و حق ريشه خود را به او واگذار كرده و سپس طبق قرارداد نام برده اقساط بدهي خوانده را پرداخت كند واز درآمد و عوايد سهمي خود ومالك اين عمل صورت گرفته و بنا بود زمين بالمناصفه متعلق به موكل و خوانده باشد ولي خوانده ازاجاره نامه منفسخ شده با حيله وتقلب عليه موكل استفاده نمود و او را در پرونده ۱۵۴-۶۴ محكوم كرده خواستار صدور حكم به نفع موكلش گرديده هر سه دعوي به علت ارتباط با يكديگر كلاسه هاي ۱۱۴۵،۶۸۵، ۹۷۵-۶۴ در شعبه اول حقوقي يك شهرستان ميانه مطرح مرجع مذكورپس از اجراي تشريفات مقدماتي وتوجه به اظهارات و مدارك ابرازي و مدافعات اصحاب دعوي سرانجام در تاريخ۷-۱۱-۷۰پس از كسب نظر مشاور در خصوص دعوي آقاي (ش ) عليه آقاي (غ ) به خواسته صدور حكم به اثبات حيله و تقلب در پرونده ۱۵۴-۶۴ مدني به دليل اين كه در پرونده مذكور وفق مقررات عمل شده و هيچ گونه حيله و تقلبي وجود نداشته اظهار عقيده به رد دعوي مطروحه نموده ودر مورد آقاي (غ ) علهي آقاي (ش ) به خواسته قمع مستحدثات به علت اين كه خوانده مستاجر بود وموجر از اعمال وي ممانعت نكرده و به نظر مي رسد ايجاد اعياني با اجازه موجر بوده مستنداً به ماه ۵۰۴ قانون مدني اظهارنظر به رد دعوي مذكور نموده و در مورد دعوي آقاي (ش ) عليه آقاي (غ ) به خواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال هزينه احداث اعياني توجه را به نظر كارشناس كه عمليات عمراني را ۳۹۴۳۳۲۰ ريال تخمين زده و اعتراض موثري به نظر كارشناس نشده اظهارنظر به محكوميت آقاي … به پرداخت مبلغ مرقوم در حق آقاي … نموده آقاي (غ ) به نظريه موصوف اعتراض كرده و باارسال لايحه و ذكر دلائلي در اين درخواست عدم تاييد نظريه موصوف اعتراض كرده و با اراسل لايحه و دلائلي در آن درخواست عدم تاييد نظريه مورد اعتراض را نموده ودر اين ارتباط پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و طبق دادنامه شماره ۳۶۷/۱۹ مورخ ۱-۷-۷۱نظريه رد قسمتي كه مورد اعتراض آقاي (غ ) واقع شده تاييد گرديده و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده شده دادگاه مرجوع اليه طي دادنامه شماره ۷۱-۷۰-۶۹-۷۱ وفق نظريه تاييدش در اين شعبه حكم به رد دعوي آقاي (ش ) عليه آقاي (غ ) در مورد اثبات حيله وتقلب صادر و نسبت به دعوي آقاي (غ ) عليه آقاي (ش ) در مورد مستحدثات نيز حكم به رد دعوي وي صادر نموده ودر مورد وي آقاي (ش ) عليه و آقاي (غ ) درباره مطالبه هزينه حكم به محكوميت خوانده به ميزان نظر كارشناس صادر و اعلام داشته آقاي (ش ) در قسمتي كه را ي عليه وي صدور يافته از دادنامه مرقوم تجديدنظر خواهي كرده و در اين رابطه مجدداً پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و پس از قرائت پرونده ولوايح پيوست ومشاوره اخذ تصميم به عمل خواهد آمد.
هئيت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده در مورد تجديدنظرخواهي از دادنامه هاي شماره ۷۱،۷۰،۶۹-۷۱ حقوقي يك ميانه مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده چون تجديدنظرخواهي ازدادنامه هاي شماهر۷۱،۷۰،۶۹-۷۱ صادره از دادگاه حقوقي يك ميانه در قسمتي كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته مشمول هيچ يك از شقوق ماده ۶ قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام نيست ضمن تائيد و ابرام دادنامه موصوف تجديدنظرخواهي از آن مردود اعلام مي گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *