اولویت اثبات رابطه استیجاری

تقاضاي تعديل اجاره بها فرع بر اثبات رابطه استيجاري است.

بتاريخ : ۱۳۷۸/۰۳/۰۹   پرونده كلاسه : ۷۷/۱۰۰۶/۶۵۶   شماره دادنامه : ۱۶۳۶۰/۳/۷۸

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومي تهران.

خواهان : ولي ذوالقدر ….

خوانده : ابوالحسن ….

خواسته : تعديل اجاره بها يك باب مغازه

اولویت اثبات رابطه استیجاری :

راي دادگاه :

ماحصل دادخواست آقاي وي ذوالقدر بطرفيت ابوالحسن محبوبي مبتني است بر تعديل اجاره بها يك باب مغازه از مبلغ ۲۰۰۰ ريال به مبلغ ۵۰/۰۰۰ ريال با جلب نظر كارشناسي در پلاك ثبتي  ۱۵۳۶۸/۲ بخش دوازده تهران خواهان بشرح دادخواست و اظهارات خود در جلسه دادرسي اعلام ميدارد.

پلاك ثبتي فوق الاشعار را بموجب قرارداد مورخه ۱۳۶۹/۰۶/۱۹ از آقاي رضا كيهاني زمان كه مشتمل بر واحد مسكوني و دو باب مغازه ميباشد خريداري نموده است و خوانده ياد شده متصرف يكباب مغازه مستاجر وي تلقي لذا تقاضاي تعديل اجاره بهاء بشرح اعلامي گرديده است.

خوانده با وصف ابلاغ وقت رسيدگي در جلسه دادرسي حاضر نگرديده و دفاعي نيز بعمل نياورده است دادگاه خواسته خواهان را متكي به دليل كافي ندانسته و بجهات ذيل مردود ميداند زيرا :
۱- حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاك منطقه كه مفاد آن دلالتي بر مالكيت خواهان بر رقبه موصوف ندارد.
۲- هيچگونه دليلي كه دلالت بر وجود رابطه استيجاري في مابين طرفين بوده باشد، اقامه و ارائه نگرديده تا بتوان بر اساس آن و شرايط لازم در خصوص موضوع اتخاذ تصميم نمود.
بناء عليهذا خواسته خواهان با وصف قطعي قابليت استماع نداشته به رد دعوي اظهارنظر ميگردد راي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض ميباشد.
اولویت اثبات رابطه استیجاری.
رئيس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومي تهران نجفي نژاد.
تاريخ تصويب : ۱۳۷۸/۰۳/۱۶