انطباق محدوده قانونی شهرها

انطباق محدوده قانونی شهرها با طرح های شهرسازی مصوب آنها.

شماره بخشنامه : ۱۹۲/۷۶۳/۳۳۰

تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۲/۰۴/۰۷

انطباق محدوده قانونی شهرها با طرح های شهرسازی مصوب آنها.

باسلام احتراماً، همانگونه که مستحضر می باشید براساس مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۰  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با عنوان ” ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها” هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح های جامع شهری و هادی شهرها، تا زمانی که تراکم ناخالص جمعیتی شهر در محدوده فعلی طرح (براساس طرح های مصوب) تحقق پیدا نکرده باشد ممنوع است.
لذا، با توجه به اینکه این دفتر مسئول بررسی نهایی و تأیید انطباق محدوده قانونی شهرها با طرح های شهرسازی مصوب آنها، پیش از ابلاغ آنها به مراجع قانونی می باشد، ضروری است چنانچه در آن استان با مسائلی چون تداخل حوزه های استحفاظی و محدوده قانونی شهرهای مجاور مواجه گردند که نیاز به تغییر و جا به جایی هر کدام از آنها باشد، مراتب قبل از هرگونه اقدام و تغییر در این محدوده ها و یا تأیید تغییرات آنها، به این دفتر گزارش و استعلام گردد.