انحلال قرارداد

با انقضا مدت اجاره، قرارداد منحل مي شود.

انحلال قرارداد :

راي ديوان عالي كشور :

اگرخواسته دعوي ابطال اجاره نامه باشد به موجب ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به آن با دادگاه بخش است نه هيئت تعديل مال الاجاره ها.

حكم شماره ۵۲۵-۱۳۳۰/۰۳/۲۷ هيئت ۷ نفري ديوان كشور.
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳۰