انحلال اجاره

با انقضاء مدت اجاره، قرارداد منحل مي شود

به تاريخ : ۱۳۷۳/۰۸/۳۰

شماره دادنامه : ۶۳۵

مرجع رسيدگي : شعبه ۶۵ دادگاه حقوقي دو تهران

خواهان : ۱- خانم ياسمن اصالتا و وكالتا ۲- خانم مهرانگيز

خوانده : آقاي تقي

خواسته : تخليه

راي دادگاه :

خواسته خواهانها بطرفيت خوانده تخليه يك دستگاه آپارتمان شرقي طبقه چهارم جز پلاك ۴۹/۳۶۶۵ به لحاظ انقضا مدت مي باشد. رابطه استيجاري ميان طرفين به استناد قرارداد عادي اجاره منضم به دادخواست و مالكيت خواهانها نسبت به رقبه متنازع فيه به استناد گواهي حصر وراثت و سند مالكيت شماره ۴۷۵۶۲۹ محرز است.

با توجه به اينكه طبق مفاد قرارداد محل براي استفاده مسكوني به اجاره داده شده است و مدت اجاره منقضي شده و اجاره اماكن مسكوني تابع مقررات موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ است و به استنادمواد ۱ و ۱۵ قانون مذكور و ماده ۴۹۴ قانون مدني با انقضاء مدت اجاره قرارداد منحل و عين مستاجره بايد به موجر مسترد شود و در مانحن فيه خوانده درجلسه دادگاه حضور نيافته و ايراد يا دفاع موجهي كه حاكي از استحقاق اوبه ادامه تصرفات درمحل باشد ارائه نداده است .

لذا حكم به تخليه آپارتمان فوق التوصيف صادر و اعلام مي گردد.راي صادره غيابي و در حدود مقررات قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
رئيس شعبه ۶۵ دادگاه حقوقي دو تهران – محمدرضا كاركن