انتقال منافع مورد اجاره

انتقال منافع مورد اجاره، بقاي شخصيت حقوقي شركت در حال تصفيه تا پايان آن.

تاريخ : ۱۳۵۹/۰۳/۲۷      شماره پرونده : ۵۸/۴۱۳

شماره دادنامه : ۳۱۲

انتقال منافع مورد اجاره.

مرجع رسيدگي : شعبه ۷ دادگاه صلح تهران.

خواهانها : ۱- رضازهري   ۲- كريم ميزباني.

خوانده : آقاي حمزه رمضاني.

خواسته : تقاضاي موافقت با انتقال منافع مورد اجاره.

گردشكار: با وصول دادخواست باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و طي شتريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين در وقت مقرر اينك در وقت فوق العاده شعبه ۷ دادگاه صلح تهران بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

انتقال منافع مورد اجاره :

راي دادگاه :

آقاي عباس گلشاهي بوكالت از طرف آقايان رضا زهري و كريم ميزبان مديران تصفيه شركت منحله توليدي چراغ راهنما با مسئوليت محدود، ضمن دادخواست تقديمي درخواست صدور حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره شركت از خوانده بغير را نموده است.

دفاع خوانده خلاصه اينست كه با انحلال شركت (مستاجر وي) اهليت وي نيز زائل گرديده و بنابراين ديگر مستاجري وجود ندارد تا چنين درخواستي قانونا” بتواند قابل پذيرش و ترتيب اثر باشد و تقاضاي رد دعوي مطروحه را نموده است.

انتقال منافع مورد اجاره :
نظر باينكه مستفاد از مواد ۲۰۲ تا ۲۱۸ قانون تجارت در مبحث تصفيه امور شركتها و بخصوص از وحدت ملاك ماده ۲۰۸ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ اينست كه انحلال شركت موجب زوال شخصيت حقوقي نبوده بلكه تا خاتمه تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و نظر باينكه از وظائف قانوني مديران تصفيه مطالبات و تقسيم دارائي شركت بوده و حق كسب و تجارت نيزاز جمله دارائي هاي شركت است كه مديران تصفيه براي وصول آن حق اقدام را دارند.
نظر باينكه مندرجات پرونده دلالت بر اين دارد كه مالك حاضر نشده در مقابل تخليه، سرقفلي مستاجر را پرداخت نمايد و نظر باينكه ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر در چنين موردي اين اختيار را به مستاجر نداده كه مستاجر براي گرفتن اجازه تنظيم سند انتقال منافع به غير به دادگاه مراجعه نمايد.
انتقال منافع مورد اجاره :
لذا بنا به جميع مراتب فوق، دعوي مطروحه وارد و قانوني بوده و دادگاه اجازه انتقال منافع مورد اجاره را از طرف مستاجر به غير براي همان شغل مستاجر كه در سند رسمي اجاره شماره ۶۷۹۰۴-۱۳۵۳/۰۹/۱۰ دفترخانه ۲۷ تهران تصريح شده يا شغل مشابه آنرا صادر و اعلام ميدراد بعلاوه خوانده بپرداخت مبلغ ۲۱۵۴ ريال خسارات دادرسي در حق خواهان محكوم ميشود.
راي صادره در موعد قانوني قابل پژوهش خواهي در دادگاههاي عمومي تهران است.
رئيس شعبه ۷ دادگاه صلح تهران – مجتبي پويا.