انتقال ملك باسند عادي وقبول تقاضا از ناقل ونشر آگهي بنام او. – انتقال ملك باسندعادي وتقاضاي ثبت ناقل . – تقاضاي ثبت غيرمتصرف ( غيرمالك )
راي شماره : ۴۲۹ – ۲۳-۰۸-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
مالك سه دانگ ملك آن رابه ديگري به موجب سندعادي صلح كردوبه تصرف متصالح دادمعذلك تقاضاي ثبت سه دانگ موردصلح ازمصالح پذيرفته شد.به تقاضاي ثبت پس ازنشرآگهي نوبتي اعتراض كردندورفع شد.
راي مورخ ۲۳-۸-۴۶ شورا:
(باتوجه به گزارش تقاضاي ثبت ….(مصالح )باطل مي شود).

* سابقه *

***
شرح – باوجودشباهت اين موردبامورد۴۲۸دوفرق اساسي وجوددارد:
اول -ازطرف مصالح اقراربه حقوق متصالح نشده است .
دوم -آگهي نوبتي بنام مصالح منتشرشده كه نه مالك بوده ونه متصرف .
* قياس اين موردبه موردراي ۲۳۹هم وجهي نداردزيرا:
اولاً- درموردراي ۲۳۹سندرسمي انتقال بعدازتقاضاي ثبت تنظيم شده است وماده ۴۳قانون ثبت تكليف قضيه رانصاروشن كرده است وحال اين كه در مانحن فيه كه انتقال پيش ازتقاضاي ثبت واقع شده است باسندعادي بوده و نصي راجع به اين امرنداريم .
ثانياً- سندرسمي انتقال درموردراي ۲۳۹بين طرفين وقائم مقام آنان منبع است درمانحن فيه به علت نبودن سندرسمي نمي توان تكليفي متوجه متقاضي ثبت (كه قبلاًموردتقاضارابه ديگري منتقل كرده بود)وياقائم مقام اوكرددر عين حال كه اومتشبث به عمليات ثبتي راجع به تقاضاي خويش است .
ثالثاً- باتوجه به عبارت (هرگاه انتقال سندبه موجب سندعادي بوده و انتقال دهنده مطابق ماده ۴۱عمل نمايد…)ازماده ۴۳قانون ثبت كه راجع به انتقالات بعدازتقاضاي ثبت است اگربخواهيم انتقالات قبل ازتقاضاي ثبت راقياس به انتقالات بعدازتقاضاكنيم دست كم بايدمتقاضي مطابق ماده ۴۱ عمل كند(يعني ظرف ده روزازتاريخ انتقال معامله خودراكتباًبه اداره ثبت اطلاع دهد)تاعمليات مقدماتي ثبت به نام متصالح ادامه داده شودوحال اين كه مصالح متقاضي ثبت چنين كاري هم نكرده است وراه قياس بالارابسته است بنابراين چاره اي جزابطال تقاضاي ثبت اونبود(نظيرآرا۳۷۵-۳۸۹-۴۲۶-۴۲۷ ازحيث ابطال تقاضاي ثبت كسي كه مالك ومتصرف نيست).
نظيرراي ۴۲۸-۴۳۰)راي ۴۳۲نيزملاحظه شود.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۵۵-۵۵۶
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *