فسخ اجاره رسمی سرقفلی

انتقال سرقفلي – فسخ اجاره رسمي – الزام به تنظيم سند رسمي اجاره.

تاريخ : ۱۳۷۸/۰۴/۰۸    شماره پرونده : ۷۵/۷۶۱۷۱۸/۷۴    دادنامه : ۳۶۸۳۶۶

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومي تهران.

فسخ اجاره رسمی سرقفلی.

خواهان هاي پرونده ۱۱۷۱۸/۷۵ مرتضي مشهدي ابوالقاسم ۲ محمد عبدالحسيني قمي …

خوانده : پرونده ۱۷۸۱/۷۵ سيد محسن سيد محسني …

خواسته : انتقال سرقفلي.

خواهان هاي پرونده ۷۶۵/۱۷۴ : ۱- مرتضي مشهدي ابوالقاسم ۲- محمد عبدالحسيني قمي بشناني فوق…..

خواندگان پرونده ۷۶/۷۴ : ۱- سيد محسن سيد محسني بنشاني فوق… ۲- ورثه مرحوم احمد جمشيدي خامه به اسامي مهناز و فرحناز جمشيدي خامنه و وجيهه احمدي خامنه بنشاني … ۳ پروين شريفي …
خواسته : فسخ اجاره رسمي الزام به تنظيم سند رسمي.

فسخ اجاره رسمی سرقفلی :

راي دادگاه :

در خصوص دعوي خواهانها بطرفين خواندگان ۱ – سيد محسن محسني ۲ – ورثه مرحوم احمد جمشيدي خامنه ۳ – خانم پروين شريفي بخواسته الزام خوانده رديف اول به انتقال رسمي سرقفلي يكباب مغازه مورد ترافع به شماره پلاك ثبتي ۲۳۳ فرعي از ۶۷۴۸ واقع در بخش دو تهران بنام خواهانها و الزام خواندگان رديف دوم ورثه مرحوم احمد جمشيدي و نيز خوانده رديف سوم به فسخ سند اجاره رسمي شماره ۲۸۷۸۳ مورخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۹ دفترخانه ۳۰۷ تهران.

و الزام مالك به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به يكباب مغازه موصوف بنام خواهانها نظر به اينكه به دلالت سند رسمي اجاره شماره ۲۸۷۸۳ مرحوم احمد جمشيدي خامنه مستاجر رسمي يكباب مغازه مورد ترافع بوده و نظر به اينكه بدلالت قرارداد عادي مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۹ فيمابين مرحوم احمد جمشيدي و آقاي سيد محسن محسني مغازه مورد ترافع از ناحيه مستاجر اوليه به آقاي محسن محسني واگذار گرديده و ورثه مرحوم احمد جمشيدي نيز با حضور در دادگاه بر صحت واگذاري مذكور اقرار و مراتب را تائيد نموده اند.

نظر به اينكه بدلالت قرارداد عادي مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ آقاي سيد محسن محسني به حقوق صنفي و سرقفلي ششدانگ مغازه مذكور را در قبال مبلغ سي و پنج ميليون ريال به خواهانها واگذار نموده كه پرداخت مبلغ ده مليون ريال ارش معامله موكول به مرحله تنظيم سند رسمي انتقال سرقفلي گرديده است.

نظر به اينكه مالكه خانم پروين شريفي نيز حسب مفاد و مندرجات بالاي قرارداد فروش ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ با واگذاري سرقفلي از ناحيه آقاي محسني به خواهانها موافقت نموده است.
بنا به مراتب مذكور دادگاه دعوي مطروحه را نسبت به خواندگان رديف سوم خانم پروين شريفي مالكه رسمي بنظر ثابت تشخيص و مستندا” به مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ ضمن صدور حكم بر فسخ اجاره نامه رسمي شماره ۲۸۷۸۲ مورخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۹ دفترخانه ۳۰۷ تهران حكم به الزام خانم پروين شريفي به تنظيم سند رسمي اجاره با خواهانها نسبت ششدانگ يكباب مغازه جزء پلاك ثبتي ۲۳۳ فرعي از ۶۷۴۸ واقع در بخش دو تهران طبق شرايط اجاره نامه رسمي سابق و ساير شرايط مرسوم و متعارف در اجاره نامه درقبال پرداخت الباقي ثمن معامله بمبلغ ده ميليون ريال به فروشنده سرقفي آقاي محسن محسني صادر و اعلام ميگردد.
بديهي است با وصف تنظيم سندرسمي اجاره خواسته خواهانها بر انتقال سرقفلي نيز قهرا” تحصيل حاصل است طرفين مكلفند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي نسبت به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي اجاره به ترتيب مقرر در حكم اقدام نمايند ضمنا” نسبت به ورثه مرحوم احمد حمشيدي و آقاي محسن محسني بلحاظ مالك نبودن آنها بر پلاك ثبتي مورد اجاره قطعي مستندا” به بند ۲ ماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني قرارداد دعوي خواهانها صادر و اعلام ميگردد راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
فسخ اجاره رسمی سرقفلی.
رئيس شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومي تهران – صاحبي